Вступ до аспірантури і докторантури у 2018 році

Вступ до аспірантури

ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями:

 • 011  Освітні, педагогічні науки.
 • 051  Економіка.
 • 071  Облік і оподаткування.
 • 072  Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 073  Менеджмент.
 • 075  Маркетинг.
 • 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • 122  Комп’ютерні науки.
 • 242  Туризм.
 • 281  Публічне управління та адміністрування.
 • 292  Міжнародні економічні відносини.

Загальний ліцензований обсяг 66 осіб.

До підготовки у аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (за основним місцем роботи), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році).

Документи

Для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:

 • заява про вступ на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за конкретною спеціальністю;
 • оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографія (на бланку);
 • особовий листок з обліку кадрів (на бланку) засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) встановленого зразка, завірений завідувачем кафедри та науковим керівником (Зразок);
 • копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародній конференції) (за наявності), завірені передбачуваним науковим керівником;
 • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів з фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності);
 • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності, за підписом передбачуваного керівника (Зразок);
 • відгук передбачуваного керівника на наукову доповідь (реферат);
 • відгук передбачуваного керівника за результатами співбесіди з вступником;
 • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
 • медична довідка за формою № 086-у;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.

Паспорт, оригінал диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.

Прийом документів

Прийом документів, необхідних для вступу до аспірантури проводиться з 01.08.2018 р. по 20.08.2018 р. відбірковою комісією аспірантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 406 ауд. бібліотечного корпуса).

Порядок роботи відбіркової комісії аспірантури

понеділок – п’ятниця  10.00 – 16.00;
субота 10.00 – 14.00;
неділя – вихідний.

 

Вступні іспити

Вступні випробування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувачів ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту з іноземної мови* (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) у письмовій формі за білетами, складеними за програмою вступних фахових випробувань з іноземної мови, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»).

вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) у письмовій формі за білетами, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»).

Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до аспірантури є середній бал вступника за дипломом магістра (спеціаліста) та його попередніми науково-дослідницькими досягненнями (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році).

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма вступного випробування з української мови для іноземних громадян

Програма вступного випробування зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка

Програма вступного випробування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

Програма вступного випробування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент

Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг

Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма вступного випробування зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Програма вступного випробування зі спеціальності 242 Туризм

Програма вступного випробування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Програма вступного випробування зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Увага!

З 03.09.2018 року по 05.09.2018 р. для аспірантів 1-го року підготовки (вступу 2018 року) будуть проведені презентації дисциплін вільного вибору з циклу професійної наукової підготовки на 1 рік навчання. Графік проведення буде повідомлено пізніше.

Зарахування

Зарахування вступників до аспірантури відбувається до 15.09.2018 р.

Термін підготовки в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складає 4 роки та закінчується захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Після вступу (зарахування)

У п’ятиденний термін після зарахування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувач (аспірант) зобов’язаний подати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:

 • згоду на обробку персональних даних;
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
 • графік робочого часу (за зразком, який розміщено на офіційному сайті у розділі «Наука», «Дошка оголошень»), якщо аспірант працює.

Не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування, аспірант зобов’язаний обговорити і затвердити тему дисертації на засіданні кафедри, за якою він закріплений на час підготовки у аспірантурі, після чого він надає до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та заповнену форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі (не пізніше місяця з дня зарахування до докторантури) тема дисертації аспіранта (за його присутності) обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (за необхідності з уточненнями)  вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Протягом місяця з дня зарахування, аспіранти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) аспіранта в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.

Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році).