• Відділ забезпечення якості освіти

  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус,
  3-й поверх, каб. 324.
  Тел. +38 (057) 715-18-35 (3-49)

   

  Керівник відділу: к.пед.н., доцент Почуєва Ольга Олексіївна

  Відділ створено у 2023 р. на базі Відділу забезпечення якості освіти (2015), Центру освітніх інноваційних технологій (2010р)

  Мета: реалізації місії та стратегії розвитку Університету та вирішення сучасних завдань забезпечення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Функції: нормативно-інструктивна, проектно-цільова, організаційно-методична, організаційно-координаційна,інформаційно-аналітична, моніторингу та самооцінки, консультативна, науково-дослідна

  Напрями діяльності:

  1. Забезпечення функціонування системи якості освітньої діяльності, якості освіти в університеті
  2. Забезпечення проведення процедур акредитації в університеті
  3. Консультативна допомога з питань ліцензування
  4. Моніторинг публікаційної активності науково-педагогічних працівників університету
  5. Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
  6. Проведення опитувань стейкхолдерів щодо функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Основні завдання Відділу:

  1. Організація та функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності, якості освіти в Університеті
  2. Визначення та реалізація політик, принципів та процедур системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти шляхом розробки, оновлення, оприлюднення нормативних документів
  3. Забезпечення організації започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою
  4. Забезпечення організації процедур акредитації на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою
  5. Моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
  6. Проведення моніторингу результатів навчання здобувачів вищої освіти
  7. Організація та проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Університету
  8. Організація та проведення опитувань стейкхолдерів щодо функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Університеті
  9. Контроль відповідності науково-педагогічних працівників Університету кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
  10. Інформаційно-аналітичне забезпечення участі Університету у національних та міжнародних рейтингах
  11. Моніторинг публікаційної активності вчених університету в міжнародних наукометричних базах
  12. Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та міжнародними агентствами з акредитації
  13. Сприяння формуванню позитивного іміджу Університету в освітніх та наукових колах національного та світового освітнього простору
  14. Розробка та реалізація освітніх проектів, спрямованих на формування та розвиток культури якості освіти в Університеті
  15. Організація та проведення науково-методичних заходів з актуальних питань забезпечення якості, впровадження освітніх інновацій
  16. Здійснення індивідуально-консультативної роботи з учасниками освітнього процесу з питань забезпечення якості
  17. Виконання інших завдань із забезпечення функціонування системи якості освіти ХНЕУ ім. С.Кузнеця

   

  Забезпечення якості освіти