• Навчально-методичний відділ

  Навчально-методичний відділ

  Рік заснування – 2022.

  61166, м. Харків, проспект Науки, 9А,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, 3-й поверх, каб. 323, 324, 310, 311

  Тел. +38 (057) 702-06-70 дод. 4-09, 4-18

  E-mail: depteach@hneu.edu.ua, depmeth@hneu.edu.ua

  Основна мета діяльності відділу – вдосконалення, модернізація та оптимізація освітнього процесу та його методичне забезпечення, а також планування, координація і контроль за організацією освітнього процесу та його методичного забезпечення на факультетах, кафедрах Університету.

  Функції навчально-методичного відділу:

  1. Участь у розробці освітніх програм, що створюються Університетом та їх впровадження у освітній процес.
  2. Надання методичної допомоги та консультування з питань складання навчальних планів очної (денної) та заочної форми навчання.
  3. Контроль виконання кафедрами, деканатами навчальних планів та освітніх програм.
  4. Формування робочих навчальних планів за спеціальностями, освітніми програмами очної (денної) та заочної форми навчання.
  5. Складання графіку навчального процесу очної (денної) та заочної форм навчання.
  6. Аналіз планового та фактичного контингенту освітніх програм, факультетів, Університету за курсами.
  7. Формування планового та фактичного навчального навантаження та аналіз відхилень.
  8. Консультування професорсько-викладацького складу кафедр щодо планування, розподілу і виконання навчального навантаження.
  9. Складання електронного розкладу навчальних занять, екзаменаційної сесії, атестації.
  10. Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.
  11. Створення інструктивних документів та забезпечення кафедр, факультетів документацією з планування, обліку і звітності освітнього процесу.
  12. Контроль стану навчально-методичної та обліково-звітної документації в деканатах, на кафедрах.
  13. Супровід та контроль ведення електронних журналів викладачів.
  14. Участь у процедурах та заходах внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти Університету.
  15. Організація та проведення семінарів та робочих нарад з питань організації освітнього процесу, методичної роботи, діловодства, планування навантаження, підготовки до проведення кваліфікаційних іспитів за спеціальністю, захисту дипломних робіт (проектів) та складання звітності з працівниками деканатів, кафедр та іншими структурними підрозділами Університету.
  16. Участь у роботі комісій відповідно до наказу ректора Університету.
  17. Підготовка проектів наказів і розпоряджень ректора Університету з організації освітнього процесу та методичної роботи, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка відповідних матеріалів для розгляду на вченій раді Університету, ректораті і робочих нарадах.
  18. Оперативне реагування на нормативно-розпорядчі документи, які надходять з Міністерства освіти і науки України, його структурних підрозділів та інших державних установ.
  19. Контроль за виконанням наказів, розпоряджень, інструкцій і листів Міністерства освіти і науки України, рішень вченої ради Університету, наказів та розпоряджень ректора Університету з питань організації, забезпечення і проведення освітнього процесу, методичної роботи.
  20. Формування загально-університетського пулу вибіркових навчальних дисциплін.
  21. Організація роботи сайту Університету з вибору навчальних дисциплін.
  22. Координація процесу вибору здобувачів вищої освіти вибіркових дисциплін.
  23. Формування загальноуніверситетських груп, щодо вивчення вибіркових дисциплін.
  24. Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо студентських олімпіад та конкурсів дипломних робіт.
  25. Забезпеченні деканатів і кафедр бланками навчально-методичної та обліково-звітної документації.
  26. Контроль за трудовою дисципліною викладачів, організація періодичних контрольних перевірок відвідувань навчальних занять здобувачами вищої освіти.
  27. Організація проведення ректорського контролю знань з метою визначення рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти.
  28. Облік контингенту здобувачів вищої освіти та підготовка звітів про рух контингенту по курсах, спеціальностях, у тому числі за формою № 5-ВО та формою № 2-3НК.
  29. Підготовка звітів про кількість потоків, академічних, практичних, лабораторних та мовних груп.
  30. Облік і розрахунки погодинної оплати праці науково-педагогічних працівників та контроль за звітністю з цього питання.
  31. Аналіз та узагальнення даних з навчальної та методичної роботи кафедр на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів.
  32. Аналіз та узагальнення даних за результатами семестрового контролю на підставі інформації факультетів, оформлення звітів з цих питань.
  33. Участь у процедурах та заходах внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти Університету.
  34. Підготовка матеріалів до річного звіту про діяльність Університету з питань освітнього процесу та методичної роботи.
  35. Вивчення, узагальнення і аналіз стану методичної роботи в Університеті, розробка напрямів її вдосконалення.
  36. Надання консультативної допомоги професорсько-викладацькому складу в розробці навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
  37. Аналіз та контроль виконання індивідуальних планів роботи викладачів (розділ «Навчальна робота», «Методична робота»).
  38. Аналіз та контроль виконання планів видання навчально-методичної літератури кафедр.
  39. Розробка внутрішніх нормативних документів Університету щодо методичної роботи науково-педагогічних працівників.
  40. Перевірка навчально-методичної літератури та дипломних робіт (проектів) на унікальність.
  41. Сприяння упровадженню у освітній процес електронних навчально-методичних комплексів.
  42. Участь в розрахунку рейтингів науково-педагогічних працівників.