• Методичний відділ

  Методичний відділ

  Рік заснування – 2001.

  61166, м. Харків, проспект Науки, 9А,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, 3-й поверх, каб. 310, 311

  Тел. +38 (057) 702-06-70 дод. 4-18

  E-mail: depmeth@hneu.edu.ua

   

  Основна мета діяльності відділу – створення належних умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу в університеті; оптимальне використання методичних ресурсів та створення методичного простору на основі комплексного підходу для вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

  Методичний відділ здійснює функції організації, планування, моніторингу та контролю методичної роботи в університеті й призначений для забезпечення якості освіти, оптимізації й інтенсифікації навчального процесу, удосконалення викладання навчальних дисциплін та їх методичного забезпечення, впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, поширенні кращих практик освітньої діяльності.

   Завданнями методичного відділу є:

  • організація методичної роботи в ХНЕУ ім. С. Кузнеця на рівні, що забезпечує формування кваліфікованих компетентних фахівців;
  • сприяння переводу навчально-методичного процесу на ІТ-технології з максимальним використанням особистісної компоненти професорсько-викладацького складу і студентства;
  • здійснення аналізу й координації методичної роботи кафедр, розроблення напрямів її удосконалення та розвитку з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій;
  • узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи кафедр з актуальних проблем вищої освіти з метою вдосконалення організаційно-методичного забезпечення навчального процесу та професійної компетентності науково-педагогічних працівників;
  • здійснення постійного контролю і координація стану й якості методичного забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються;
  • забезпечення своєчасного планування, розроблення та видання навчально-методичної та наукової літератури, у тому числі мультимедійної електронної;
  • недопущення академічної недоброчесності, перевірка на унікальність рукописів монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
  • опрацювання і підготовка нормативно-інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення методичного забезпечення навчального процесу;
  • надання консультативної допомоги та взаємодія зі стейкхолдерами університету з питань ліцензування та акредитації, визначення відповідності показників діяльності університету нормативним вимогам;
  • організація та удосконалення управління та методичного забезпечення самостійної роботи студентів.

  Детальніша інформація розміщена на сайті методичного відділу http://www.depmeth.hneu.edu.ua/mou