ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ І ОБЛІКУ

Рік заснування  – 1994

61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Лекційний корпус, ауд. L25.

Тел. +38 (057) 702-18-36

Факс: +38 (057) 702-07-17

Сайт: www.fin.hneu.edu.ua

E-mail: dekfin@hneu.edu.ua

 

Декан факультету – доктор економічних наук, професор Проноза Павло Володимирович.

Для здобуття студентами професійних компетентностей на факультеті застосовується наскрізна комп’ютерна підготовка та поглиблене вивчення іноземної мови. Протягом навчання студенти проходять фахові тренінги та навчання в програмі “Віртуальний банк”, “Віртуальна біржа”, “Віртуальна страхова компанія” “Віртуальна митниця” що має їм допомогти швидше адаптуватися на майбутньому місці роботи та більш ефективно проявити здобуті фахові компетентності. В ХНЕУ ім. С.Кузнеця сайт персональних навчальних систем (ПНС) та центр дистанційного навчання  допомагає організувати самостійну дистанційну роботу як студентів денної, так і заочної форми навчання.

Наші конкурентні переваги:

 • якісна підготовка професіоналів в сфері фінансів та оподаткування (досвідчений професорсько-викладацький склад, лекції професіоналів-практиків);
 • включення у навчальний процес тренінгів та навчальних дисциплін, які відповідають сучасним вимогам роботодавців;
 • використання сучасних методів викладання, актуального фахового програмного забезпечення;
 • робота наукових гуртків по напрямам наукових досліджень (підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та Олімпіадах);
 • можливість пройти стажування та знайти роботу за спеціальністю;
 • можливість отримання Кембриджського міжнародного сертифікату на підтвердження рівня володіння діловою англійською мовою на базі університету;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання в вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах);
 • формування всебічно розвиненої та активної молоді через залучення студентів до органів студентського самоврядування, до волонтерської діяльності та до участі у спортивних і розважальних заходах.

ОСНОВНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ

4 роки

бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
- «Податковий контроль та регулювання бізнесу»

- «Облік і аудит»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією "Облік і аудит"
http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrat/spetsializatsii/oblik-i-audyt

- «Бізнес-консалтинг»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією "Бізнес-консалтинг"
http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrat/spetsializatsii/biznes-konsaltynh-cima
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- «Фінанси і кредит»
- «ІТ-фінанси»
- «Банківська справа»
- «Митна справа»

1 рік 4 місяці

магістр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
- «Податковий контроль та регулювання бізнесу»

- «Облік і аудит»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією "Облік і аудит"
http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrat/spetsializatsii/oblik-i-audyt
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- «Фінанси і кредит»
- «ІТ-фінанси»
- «Банківська справа»
- «Митний контроль»

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем;
 • здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування);
 • здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем;
 • здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та мезо- економічному рівні;
 • здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
 • здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них;
 • здатність оцінювати показники формування і виконання бюджетів, діагностування тенденцій розвитку бюджетної системи;
 • здатність забезпечувати процес формування ефективного використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості;
 • здатність здійснювати планування, оцінювати, проводити аналіз  інвестиційної діяльності суб’єктів економіки, визначати зміст та специфіку етапів процесу організації інвестиційного кредитування;
 • здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єктів господарювання, використовувати сучасні механізми забезпечення їх фінансової безпеки;
 • здатність оцінювати ринкову вартість підприємства з використанням існуючих підходів та розробляти рекомендації щодо її максимізації;
 • здатність до впорядкування облікової інформації, формування, читання та використання фінансової звітності для виконання аналітичних процедур, проведення розрахунків та здійснення інтерпретації коефіцієнтів та інших показників, що характеризують параметри грошових потоків та фінансовий стан суб’єктів господарювання, формування аналітичних висновків;
 • здатність надавати банківські, страхові, брокерські та інші фінансові послуги, включаючи організацію обслуговування клієнтів в процесі споживання фінансових послуг.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «ІТ – фінанси»:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем;
 • здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування);
 • здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем;
 • здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та мезо- економічному рівні;
 • здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
 • здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них;
 • розуміння принципів пошуку та обробки цифрового фінансового контенту;
 • здатність застосовувати ІТ-технології в процесі бюджетування та фінансової діагностики й аналітики;
 • здатність застосовувати ІТ-технології в процесі формування, ефективного використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів;
 • здатність управляти інвестиційними проектами в середовищі інформаційних систем і технологій;
 • здатність тестувати програмне забезпечення фінансової діяльності суб’єктів господарювання та фінансових установ;
 • здатність використовувати хмарні сервіси та блокчейн-технології для традиційних та фінтех-галузей;
 • здатність вирішувати завдання фінансової безпеки з використанням технологій кібербезпеки;
 • здатність організовувати діяльність фінансових установ в середовищі систем цифрових технологій;
 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання у галузі фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням специфіки ІТ-сектору, особливостей функціонування ІТ-бізнесу та електронної комерції .

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Банківська справа»:

 • здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі ринків фінансових послуг, розробляти нові фінансові продукти і послуги, формувати систему їх просування на фінансовому ринку;
 • здатність дотримуватись принципів, прийомів і методів регулювання банківської діяльності, формувати та використовувати інформаційну базу для реалізації заходів управління банківськими ризиками на рівні банків та здійснення нагляду за банківською діяльністю на рівні структурних підрозділів НБУ;
 • вміння оцінювати якість системи фінансового менеджменту банку; здійснювати планування процесів впровадження банківських продуктів та послуг, здійснювати моніторинг ринку банківських послуг, формувати систему критеріїв з метою контролю і корегування пріоритетів діяльності банку, формувати систему оцінних показників діяльності банків;
 • здатність розробляти комплексний стратегічний план діяльності банку, формувати систему управління банківськими процесами, здійснювати оцінку та управління банківськими ризиками;
 • здатність визначати елементи організації та функціонування системи ризик-менеджменту банку, оцінювати фактори ризику банківських процесів, здійснювати обґрунтований вибір методів управління банківським ризиками, визначати вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Митна справа»:

 • знати загальні поняття митної справи та принципи здійснення діяльності у цій галузі;
 • розуміти специфіку ведення обліку митних та інших платежів, а також грошової застави, яка надходить на рахунки органів митниці;
 • розуміти правила перевезення, заборони і обмеження, які поширюються на певні групи товарів і послуг, що проходять через кордон;
 • здійснювати діяльність відповідно до пріоритетів митної політики держави та норм міжнародного права.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Митний контроль»:

 • знати  сутність митного контролю та його завдання, суб’єктів митного контролю та їх функції, розробляти пропозиції щодо впровадження результатів досліджень в практичну діяльність митних органів;
 • вміти застосовувати процедури митного оформлення та контролю, забезпечувати дотримання заходів митно-тарифного регулювання переміщення товарів та транспортних засобів, забезпечувати в межах своєї компетенції дотримання заходів митно-тарифного регулювання, заборон та обмежень щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України;
 • здійснювати комунікацію з митними організаціями та митними державними органами з питань митного оформлення митного оподаткування та митного контролю, проводити моніторинг та аналіз результатів діяльності митних органів, проводити дослідження і прогнозування досягнення цілей і виконання завдань їх діяльності;
 • знати митне законодавство України та інші нормативно-правові акти з питань митної справи, порядок формування пріоритетів митної політики України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Податковий контроль та регулювання бізнесу»:

 • знати методи податкового планування, складати законні схеми оптимізації податкових платежів;
 • знати інструменти податкового регулювання соціально-економічних процесів, вміти здійснювати процедури податкового адміністрування та контролю;
 • знати вимоги до податкового консультанта, володіти методикою аудиту, вміти надавати податкову консультацію;
 • складати документацію, пов’язану з контрольно-перевірочною діяльністю контролюючих органів в сфері оподаткування, визначати суму штрафних санкцій та пені, оскаржувати в адміністративному та судовому порядку рішення контролюючих органів в сфері оподаткування.
Знання без діла — важка ноша. Ми навчимо Вас використовувати Ваші теоретичні знання на практиці.