ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ І ОБЛІКУ

Рік заснування  – 1994

61166, Україна, м. Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 208.

Тел. +38 (057) 702-18-36

Факс: +38 (057) 702-07-17

Сайт: https://fio.hneu.edu.ua

Instagram: @khneu.fio

Telegram: https://t.me/+SdUSQQRzxaohTDkQ

E-mail: ffdek@ukr.net

Декан факультету – доктор економічних наук, професор Проноза Павло Володимирович.

Наші конкурентні переваги:

 •  якісна підготовка професіоналів в сфері фінансів, обліку, аудиту та оподаткування (досвідчений професорсько-викладацький склад, лекції професіоналів-практиків);
 • включення у навчальний процес тренінгів та навчальних дисциплін, які відповідають сучасним вимогам роботодавців;
 • використання сучасних методів викладання, актуального фахового програмного забезпечення;
 • робота наукових гуртків по напрямам наукових досліджень (підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та Олімпіадах);
 • можливість пройти стажування та знайти роботу за спеціальністю;
 • можливість отримання Кембриджського міжнародного сертифікату на підтвердження рівня володіння діловою англійською мовою на базі університету;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання в вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах);
 • формування всебічно розвиненої та активної молоді через залучення студентів до органів студентського самоврядування, до волонтерської діяльності та до участі у спортивних і розважальних заходах.

ОСНОВНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ

4 роки

Перший рівень вищої освіти "бакалавр"

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
- «Облік і аудит»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією "Облік і аудит"
http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrat/spetsializatsii/oblik-i-audyt
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- «Фінанси і кредит»
- «ІТ-фінанси»
- «Банківська справа»
- «Митна справа»

2 роки 10 місяців (скорочений термін навчання)

Перший рівень вищої освіти "бакалавр"

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- «Фінанси і кредит»
- «Банківська справа»
- «Митна справа»

1 рік 4 місяці

Другий рівень вищої освіти «магістр»

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
- «Облік і аудит»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією "Облік і аудит"
http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrat/spetsializatsii/oblik-i-audyt
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- «Фінанси і кредит»
- «ІТ-фінанси»
- «Банківська справа»
- «Митний контроль»

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Банківська справа» (бакалаври):

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються банківської справи й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем;
 • здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у банківській сфері в умовах розвитку цифрової економіки;
 • здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
 • здатність виконувати контрольні функції у сфері банківської справи;
 • здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері банківської справи, у тому числі командної роботи;
 • здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері банківської справи та брати відповідальність за них;
 • здатність формувати та реалізовувати комунікації в банківській сфері;
 • здатність забезпечувати процес формування ефективного використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості;
 • здатність здійснювати планування, оцінювати, проводити аналіз  інвестиційної діяльності суб’єктів економіки, визначати зміст та специфіку етапів процесу організації інвестиційного кредитування;
 • здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища фінансово-кредитних установ, використовувати сучасні механізми забезпечення їх фінансової безпеки;
 • здатність оцінювати ринкову вартість суб’єктів господарювання з використанням існуючих підходів та розробляти рекомендації щодо її максимізації;
 • здатність до впорядкування облікової інформації, формування, читання та використання фінансової звітності для виконання аналітичних процедур, проведення розрахунків та здійснення інтерпретації коефіцієнтів та інших показників, що характеризують параметри грошових потоків та фінансовий стан суб’єктів господарювання, формування аналітичних висновків;
 • здатність надавати банківські, страхові, брокерські та інші фінансові послуги, включаючи організацію обслуговування клієнтів в процесі споживання фінансових послуг з використанням сучасних технологій діджиталізації та фінансових сервісів;
 • здатність використовувати систему інструментів монетарного впливу для регулювання грошово-кредитної політики.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «ІТ – фінанси»:

 • знання основ економічної теорії, що стосуються фінансів, банківської справи та страхування, засад й закономірностей функціонування фінансових систем в умовах діджиталізації;
 • здатність складати та аналізувати фінансову звітність середовищі інформаційних систем, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
 • розуміння принципів пошуку та обробки цифрового фінансового контенту;
 • здатність застосовувати ІТ-технології в процесі бюджетування та фінансової діагностики й аналітики;
 • здатність застосовувати ІТ-технології, хмарні сервіси в процесі формування, ефективного використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів для традиційних та фінтех-галузей з урахуванням специфіки ІТ-бізнесу та електронної комерції;
 • здатність тестувати програмне забезпечення фінансової діяльності суб’єктів господарювання та фінансових установ;
 • здатність вирішувати завдання фінансової безпеки з використанням технологій кібербезпеки;
 • здатність організовувати діяльність фінансових установ в середовищі систем цифрових технологій;
 • здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 •  Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Облік і аудит»:
 • здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;
 • проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень;
 • здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих   інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
 • здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;
 • здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства;
 • здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків;
 • здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації;
 • використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності;
 • здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства;
 • здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

 Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Митна справа»:

 • формулювати порядок організації митної справи, принципи та методи визначення митної вартості товарів, описувати методику визначення суми митних платежів;
 • формулювати принципи побудови митної справи в зарубіжних країнах,  імплементувати норми митного законодавства ЄС в українське митне законодавство;
 • організовувати податковий процес в митних органах, володіти інформаційно-аналітичним забезпеченням діяльності та інформаційними системами та технологіями в митних органах;
 • здійснювати митне оформлення товарів в різних митних режимах, процедури митного контролю, визначати митну вартість товарів, визначати умови постачання товарів згідно Інкотермс-2020.
 • застосовувати методи нетарифного регулювання ЗЕД для забезпечення митної безпеки держави; координувати роботу з фінансово-кредитними органами щодо валютного регулювання; координувати діяльність з іноземними митними та фіскальними органами щодо дії угод про уникнення подвійного оподаткування.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»:

 • знання основ економічної теорії, що стосуються фінансів, банківської справи та страхування, засад й закономірностей функціонування фінансових систем;
 • здатність створити власний бізнес та забезпечувати його функціонування;
 • здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та мезо-економічному рівні, показники формування і виконання бюджетів, діагностування тенденцій розвитку бюджетної системи;
 • здатність складати та аналізувати фінансову звітність суб’єктів господарювання, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
 • вміти оцінити якість системи фінансового менеджменту підприємств, управляти активами, грошовими потоками, інвестиціями, фінансовими ризиками;
 • здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення та брати відповідальність за них, виконувати контрольні функції в сфері фінансів;
 • здатність розробляти фінансову стратегію підприємства;
 • здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів.

 Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Банківська справа» (магістри):

 • здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
 • здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 • здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування з використанням технологій діджиталізації і фінансових сервісів.
 • здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування в умовах розвитку цифрової економіки.
 • здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень.
 • здатність застосовувати методи управління проектами, стандартами і технологією їх розробки та реалізації, визначати оптимальний механізм і зміст процедур проведення постійного нагляду і контролю за процесом освоєння інвестицій.
 • здатність дотримуватись принципів, прийомів і методів регулювання банківської діяльності, формувати та використовувати інформаційну базу для реалізації заходів управління банківськими ризиками на рівні банків та здійснення нагляду за банківською діяльністю на рівні функціонування структурних підрозділів НБУ.
 • здатність розробляти комплексний стратегічний план діяльності банку, формувати систему управління банківськими процесами, здійснювати оцінку та управління банківськими ризиками.
 • здатність визначати елементи організації та функціонування системи ризик-менеджменту банку, оцінювати фактори ризику банківських процесів, здійснювати обґрунтований вибір методів управління банківським ризиками, визначати вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку;
 • здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі ринків фінансових послуг, розробляти нові фінансові продукти і послуги, формувати систему їх просування на фінансовому ринку.

 Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Митний контроль»:

 • знати сутність, завдання та суб’єктів митно-тарифного адміністрування та контролю, розробляти пропозиції щодо впровадження результатів досліджень в практичну діяльність митних органів;
 • вміти застосовувати процедури митного оформлення та контролю, забезпечувати дотримання заходів митно-тарифного регулювання переміщення товарів та транспортних засобів, забезпечувати в межах своєї компетенції дотримання заходів митно-тарифного регулювання, заборон та обмежень щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України;
 • знати методи здійснення експертизи товарів в митній справі та застосування її результатів при митному оформленні товарів;
 • знати види митних режимів, умови поміщення товарів в різні митні режими та вміти визначати податкові наслідки, які будуть виникати при застосуванні різних податкових режимів;
 • здійснювати комунікацію з митними організаціями та митними державними органами з питань митного оформлення митного оподаткування та митного контролю, проводити моніторинг та аналіз результатів діяльності митних органів, проводити дослідження і прогнозування досягнення цілей і виконання завдань їх діяльності;
 • знати митне законодавство України та інші нормативно-правові акти з питань митної справи, порядок формування пріоритетів митної політики України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом.

Кафедри факультету:

Координатор ECTS від факультету:

Малишко Євгенія Олегівна – кандидат економічних наук, доцент.

 

Знання без діла — важка ноша. Ми навчимо Вас використовувати Ваші теоретичні знання на практиці.