• Докторантура

  Докторантура

  У докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється підготова  здобувачів ступеня доктора наук за такими спеціальностями:

  • 051 Економіка;
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
  • 073 Менеджмент;
  • 075 Маркетинг;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

  Термін підготовки у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 2 роки.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року (зі змінами).

  Стипендія докторантів складає: 90% посадового окладу доцента + розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, у разі, коли відповідна наукова програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням докторанта.

  Докторанти, які навчаються на очній (денній) формі навчання, мають право на роботу в режимі неповного робочого часу, але не більш як 0,5 ставки за займаною посадою. Водночас академічна стипендія, призначена відповідно до цього Положення, виплачується в повному обсязі.

  Підготовка здобувача ступеня доктора наук у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувається за індивідуальним планом роботи докторанта, в якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг наукових робіт, а також заплано-ваний термін захисту дисертації.

  Індивідуальний план роботи докторанта погоджується здобувачем із науковим консультантом і затверджується вченою радою Університету протягом двох місяців із дня зарахування здобувача до докторантури.

  Атестація (звітування про фактично досягнуті показники індивідуального плану роботи) докторантів відбувається згідно з наказом ректора щороку в 3 етапи.

  І етап: звітування докторанта про результати виконання запланованих в індивідуальному плані роботи показників на кафедрі, за якою він закріплений. Цей етап відбувається аналогічно до звітування (атестації) аспірантів.

  Витяг із протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо виконання індивідуального плану докторанта разом із першим екземпляром його звіту надається секретареві вченої ради факультету. Другий екземпляр звіту докторанта щодо виконання ним індивідуального плану роботи (за підписом докторанта і наукового керівника) зберігається на кафедрі.

  ІІ етап: звітування докторанта про результати виконання запланованих в індивідуальному плані роботи показників на засіданні вченої ради факультету.

  Під час проведення атестації на засіданні вченої ради факультету докторант має зробити доповідь та наочну презентацію фактичних результатів підготовки впродовж року, акцентуючи увагу на отриманих ним основних результатах дисертаційного дослідження, їхній актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів і ступені їхньої апробації.

  У результаті відкритого обговорення та голосування членами вченої ради факультету ухвалюється рішення щодо клопотання перед вченою радою Університету про продовження або завершення підготовки докторанта в докторантурі Університету. Результати звітування (атестації) докторантів на засіданні вченої ради факультету заносяться до протоколу, витяг з якого подається вченому секретарю Університету.

  ІІІ етап: звітування докторанта про результати виконання запланованих в індивідуальному плані роботи показників на засіданні вченої ради Університету. Виконується аналогічно ІІ етапу.

  У результаті відкритого обговорення та голосування членами вченої ради Університету ухвалюється рішення щодо доцільності подальшої підготовки докторанта в докторантурі Університету.

  Результати звітування (атестації) докторантів на засіданні вченої ради Університету заносяться до протоколу, витяг з якого подається до відділу аспірантури і докторантури та зберігаються в особовій справі докторанта. Також докторант має надати до 01 вересня до відділу аспірантури і докторантури заповнені ( фактичними показниками за звітній період та плановими показниками на наступний період) індивідуальні плани роботи з підписами усіх відповідаотних осіб.

  Результати звітування (атестації) затверджуються наказом ректора Університету, згідно з яким докторанти переводяться на наступний рік підготовки, або відраховуються з докторантури.

  Державна атестація докторанта здійснюється постійною спеціалізованою вченою радою з відповідної спеціальності, яка функціонує в Університеті.

  Якщо в Університеті не функціонуватиме спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, атестацію докторанта може здійснювати постійна спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого закладу вищої освіти (наукової установи) за клопотанням Університету, або за заявою докторанта.

  Більш детальна інформація за посиланням Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 2019