• Докторантура

  Postdoctoral Education

  У докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється підготова за 5-ма науковми спеціальностями (переліку 2015 року), а саме:

  • 051 Економіка;
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
  • 073 Менеджмент;
  • 075 Маркетинг;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

  Набір на підготовку докторантів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця за науковими спеціальностями 2015 року розпочато з 1 вересня 2016 року.

  До докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються (за держзамовленням (на очну форму підготовки) та на умовах контракту) особи, які мають:

  • ступінь доктора філософії (кандидата наук);
  • наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності.

  Термін навчання у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 2 роки.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця продовжує здійснювати підготовку докторантів (які вступили у 2015 – 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року, а саме:

  • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
  • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності);
  • 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в  економіці.

  Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка здобувачів, які вже навчаються за зазначеними спеціальностями, здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).

  Вступ і зарахування на навчання до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році та Правил прийому до аспірантури Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2018 році (см. Вступ до аспірантури і докторантури)

  З 1 січня 2017 року (згідно з Постановою  КМУ №1050 від 28 грудня 2016 року та Постановою КМУ №32 від 25 січня 2017 року) стипендія докторантів складає: 90% посадового окладу доцента + розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, у разі, коли відповідна наукова програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням докторанта.