ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Рік заснування – 1988

61166, Україна, м Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 233.

Тел. +38 (057) 702-18-32

Сайт: http://mev.hneu.edu.ua

Instagram: https://www.instagram.com/fakultetmep/

Facebook: https://www.facebook.com/fakultetmeo/

E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua

Декан факультету – доктор економічних наук, професор Шталь Тетяна Валеріївна.

Ознакою сучасного життя є активні інтеграційні процеси, які передбачають, що економіка будь-якої країни сьогодні не може розвиватися окремо від світової спільноти, що, в свою чергу, вимагає від суспільства формування висококваліфікованих економістів-міжнародників. Саме у відповідь на запити української бізнес-середовища в 1988 році був створений Факультет мiжнародної економiки і підприємництва Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, який до цих пір є провідним факультетом в Україні по підготовці саме фахівців в сфері міжнародної та туристичної діяльності (близько 30 років) .

Наші конкурентні переваги:

 • Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів (Спільна франко-українська магістерська програма МВА «Туризм»);
 • Обов’язкове вивчення двох іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська, арабська;
 • Поглиблена комп’ютерна підготовка (вивчення дисциплін з комп’ютерних інформаційних технологій кожний семестр);
 • Активна співпраця з провідними світовими компаніями та установами, в яких проходять практику та працевлаштовуються випускники факультету, а саме: САН ІнБев Україна, Філіп Моріс Україна, Nestle Україна, ПриватБанк, GreenPower, Zeon 2020, Globalbilgi, IRBIS, Sigma Software та інші;
 • Студенти мають можливість навчатися повністю англійською мовою за освітніми програмами «Міжнародна економіка» та «Туризм».
 • Високому рівню підготовки фахівців на факультеті сприяє проходження викладачами стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших країн світу. Більшість викладачів мають сертифікаті, що підтверджують високий рівень мовної компетенції Business English Certificate (B2).

 

Основні програми факультету

4 роки

Базова вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Спеціальність 051 «Економіка»
- «Міжнародна економіка»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
- «Міжнародний менеджмент»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
- «Міжнародна торгівля»
Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»
- «Готельно-ресторанний бізнес»

1,5 роки

Повна вища освіта – за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

Спеціальність 051 «Економіка»
- «Міжнародна економіка»


Спеціальність 073 «Менеджмент»
- «Міжнародний менеджмент»
- «Міжнародний IT-менеджмент»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Професійні компетентності випускника з спеціальності «Міжнародна економіка»:

 • здатність приймати раціональні управлінські рішення щодо розробки міжнародних конкурентних переваг;
 • здатність аналізувати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації на процес розвитку її міжнародної економічної діяльності
 • здатність забезпечувати ефективне управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • створювати аналітичну систему щодо оцінки ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства та ступеня його адаптації до змін зовнішнього середовища.

Професійні компетентності випускника з спеціальності «Міжнародний менеджмент»:

 • Здатність визначати та описувати характеристики організації.
 • Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього   та  внутрішнього   середовища, визначати перспективи розвитку організації.
 • Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
 • Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
 • Здатність обирати та використовувати сучасний нструментарій менеджменту.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність створювати   та   організовувати   ефективні  комунікації  в процесі управління
 • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
 • Здатність формувати   та  демонструвати   лідерські якості та поведінкові навички.
 • Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності.
 • Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
 • Виявляти (обирати) і використовувати адекватні інструменти (наприклад, дослідження світового ринку, міжнародний статистичний  аналіз, порівняльні індекси)
 • Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління організацією.
 • Здатність застосовувати методи міжнародного економічного і фінансового аналізу, планування та контролю.
 • Здатність здійснювати комплексний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства із використанням сучасних інформаційних технологій.
 • Здатність до оцінки та прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях управління.
 • Здатність до прийняття оптимальних управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства на основі використання аналітичних методів та методів моделювання.
 • Здатність до управління експортним потенціалом підприємства
 • Здатність здійснювати організаційне, технологічне та інформаційне забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод
 • Здатність до застосовування базових знань, аналізу теорії, принципів, засобів й інструментів реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин

Професійні компетентності випускника з спеціальності «Міжнародний IT менеджмент»:

 • Здатність здійснювати діагностичний та стратегічний аналіз стану розвитку підприємств IT-сфери із обґрунтуванням ключових факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища
 • Здатність розробляти варіанти управлінських дій і рішень, здійснювати їх скринінг і відбір на основі критеріїв витрат, ефективності, рівня ризику та стратегічного контексту міжнародної конкуренції.
 • Вміння здійснювати структурно-функціональний, інформаційний та параметричний синтез системи управління розвитком підприємства IT-галузі з урахуванням галузевої належності та турбулентного середовища.
 • Здатність визначати особливості управління IT-підприємствами як специфічного виду міжнародного менеджменту.
 • Вміння застосовувати технологію і методи організаційного проектування систем управління розвитком підприємств IT-галузі з урахуванням закономірностей системоутворення, державних та ринкових засобів їх розвитку.
 • Здатність використовувати сучасний методичний інструментарій управління проектами IT-організацій.
 • Розуміння особливостей всіх стадіях проектного циклу IT-організацій та здатність приймати ефективні рішення щодо ресурсного та організаційного забезпечення IT-проектів.
 • Знати й застосовувати норми і правила СОТ для регулювання міжнародної економічної діяльності підприємств IT-сфери та механізм хз гармонізації їз національним законодавством.
 • Здатність здійснювати моніторинг кон’юнктури та тенденцій розвитку міжнародних ринків інформаційно-комп’ютерних технологій.
 • Вміння здійснювати аналіз міжнародного конкурентного середовища, розробку й обґрунтування моделі адаптації підприємства до світового ринку IT-продукції.
 • Вміння формувати інформаційну базу для прийняття раціональних рішень з виходу підприємства на цільові світові ринки IT-продукції.
 • Здатність розробляти альтернативні варіанти розв’язання проблемних ситуацій, їх генерація, скринінг та відбір оптимальних
 • Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
 • Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності..
 • Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
 • Здатність виконувати розрахунки та обґрунтовувати ефективність організаційно-управлінських рішень і моделей розвитку міжнародної економічної діяльності IT-підприємств.

Професійні компетентності випускника з спеціальності «Міжнародна торгівля»:

 • Знання і розуміння теоретичних засад міжнародної торговельної діяльності.
 • Здатність обирати та використовувати відповідні методи та інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення та функціонування зовнішньоторговельних структур.
 • Розуміння форм взаємодії суб’єктів міжнародної торговельної діяльності.
 • Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності міжнародних торговельних структур.
 • Здатність проводити кон’юнктурні дослідження та складати кон’юнктурно-комерційні огляди і прогнози розвитку світових ринків товарів та послуг.
 • Знання й розуміння основ ціноутворення в міжнародній торгівлі та особливостей формування цінових стратегій на світових ринках.
 • Здатність проводити сегментацію міжнародних товарних ринків та виявляти особливості ринкових ніш конкретних товарів і послуг.
 • Знання і розуміння нормативно-правових регулятивних засад міжнародної торговельної діяльності.
 • Знання і розуміння особливостей організації та управління міжнародною торговельною діяльністю підприємств .
 • Знання і розуміння особливостей управління фінансовими операціями та ризиками у міжнародній торговельній діяльності підприємства.
 • Здатність обирати та використовувати відповідні методи логістичного менеджменту у міжнародній торговельній діяльності підприємств.
 • Знання і розуміння новітніх комп’ютерних та інтернет-технологій у забезпеченні міжнародної торговельної діяльності підприємств.

Професійні компетентності випускника з спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
 • Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
 • Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
 • Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
 • Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
 • Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
 • Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
 • Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
 • Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.
 • Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

Професійні компетентності випускника з спеціальності «Туризм»:

 • розуміння міжкультурного аспекту діяльності туристичного підприємства, його соціальної відповідальності;
 • знання методів і технологій маркетингових досліджень у сфері обігу продукції галузей нематеріального виробництва;
 • розуміння організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності галузей національної економіки, зокрема тих, що відносяться до сфери послуг;
 • усвідомлення теоретичних засад та моделей функціонування надпросторових макрорегіонів, причинно-наслідкових зв’язків між явищами та подіями, що спонукаються процесами глобалізації і регіоналізації;
 • здатність проводити аналіз конкурентоспроможності національного туристичного продукту; розробляти, обґрунтовувати та впроваджувати стратегії зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств;
 • здатність розробляти регіональні програми підтримки туристичної галузі, формувати інформаційно-комунікаційну мережу між представниками органів влади різних рівнів, громадськими організаціями та суб’єктами підприємницької діяльності;
 • уміння будувати збалансовані схеми експортно-імпортних операцій та міжрегіональних трансфертів за участі туристичної та супутніх галузей, відстежувати тенденції функціонування ринку та приймати заходи із передбачення можливих криз, упроваджувати ефективну інвестиційну політику на різних рівнях господарювання;
 • використання набутих базових уявлень про сучасні інформаційні технології у процесі постановки задачі організації діяльності туристичного підприємства перед фахівцями технологічних галузей

Професійні компетентності випускника з спеціальності «Готельно-ресторанний бізнес»:

 • Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності.
 • Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність.
 • Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни.
 • Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії.
 • Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства.
 • Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів.
 • Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів.
 • Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів.
 • Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та ресторанного бізнесу.
 • Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у сфері гостинності.
 • Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • Здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Спільна франко-українська магістерська програма МВА «Туризм» (кафедра туризму).

Програма передбачає:

 • підготувати франкофонних спеціалістів, які володіють різноманітними фаховими знаннями з підвищення цінності культурної спадщини, розробки туристичних проектів, комерціалізації інноваційних туристичних продуктів на регіональному, національному і міжнародному рівнях;
 • надати студентам можливість отримати професійний досвід у двох країнах (Україні і Франції) і отримати дипломи двох університетів (Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця і Університету ім. Люм’єр Ліон 2);
 • надати студентам можливість сформувати знання, вміння і навички, необхідні для інтеграції до світового ринку праці.

Кафедри факультету:

Координатор ECTS від факультету

Бестужева Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.