• Вступ до аспірантури: Документи, що подаються для вступу в аспірантуру (громадяни України)

  Для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:

  • заяву про вступ на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за конкретною спеціальністю (власноруч);
  • оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
  • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;
  • автобіографія (на бланку);
  • особовий листок з обліку кадрів (на бланку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) встановленого зразка, завірений завідувачем кафедри (на яку планується вступ);
  • копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародних конференціях) (за наявності), завірені передбачуваним науковим керівником;
  • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів із фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності);
  • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (освітньо-наукової програми) з підписом передбачуваного наукового керівника;
  • відгук передбачуваного наукового керівника на наукову доповідь (реферат);
  • відгук передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди зі вступником;
  • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
  • медична довідка за формою № 086-у;
  • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.

  Оригінали документа, що посвідчує особу та громадянство, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, диплом магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.