• Вступ до аспірантури: Документи, що подаються для вступу в аспірантуру

  Документи, що подаються для вступу в аспірантуру

  Для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:

  • заява про вступ на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за конкретною спеціальністю – оформлюється власноруч (Зразок) з підписами наукового керівника та завідувача кафедри;
  • оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
  • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • автобіографія (на бланку, який видається у відділі аспірантури і докторантури);
  • особовий листок з обліку кадрів (на бланку, який видається у відділі аспірантури і докторантури) засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) встановленого зразка, завірений завідувачем кафедри та науковим керівником (Зразок);
  • копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародній конференції) (за наявності), завірені передбачуваним науковим керівником;
  • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів з фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху, за яким планується вступ до аспірантури (за наявності);
  • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності, за підписом передбачуваного керівника (Зразок титульного аркушу);
  • відгук передбачуваного керівника на наукову доповідь (реферат);
  • відгук передбачуваного керівника за результатами співбесіди з вступником;
  • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
  • медична довідка за формою № 086-у;
  • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.

  Паспорт, оригінал диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.