• Вступ до докторантури

  Вступ до докторантури

  ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук за такими науковими спеціальностями:
  • 051 Економіка;
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
  • 073 Менеджмент;
  • 075 Маркетинг;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

  До докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються (за держзамовленням та на умовах контракту) особи, які мають:

  • ступінь доктора філософії (кандидата наук);
  • наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності.

  Термін навчання у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 2 роки.

  Тема дисертації

  Тема дисертації докторанта має бути затвердженою на засіданні кафедри не пізніше ніж за 2 місяці до вступу у докторантуру.

  Документи

  Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:

  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХНЕУ ім. С. Кузнеця, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
  • копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням здобутої спеціальності;
  • копію диплома доцента та/або професора (за наявності);
  • заява про вступ;
  • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до докторантури на очну форму навчання);
  • особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
  • автобіографію (на бланку);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів встановленого зразка, завірений вченим секретарем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • розгорнутий план дослідницької роботи, який містить інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, за підписом наукового консультанта;
  • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
  • медичну довідку за формою № 086-у;
  • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.

  Паспорт, диплом доктора філософії або кандидата наук державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.

  1. На момент подання документів для участі у конкурсі на вступ до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця має бути виконано не менше 70% дисертаційного дослідження.
  2. Для участі у конкурсі на вступ до  докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає на кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом двох тижнів з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їхні наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд ради відповідного факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  3. Наступні 2 тижні рада факультету  розглядає висновки кафедр та заслуховує доповіді всіх вступників до докторантури щодо плану дослідницької роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Шляхом таємного голосування рада визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  4. Вчена рада ХНЕУ ім. С. Кузнеця в місячний строк розглядає висновки рад факультетів і приймає рішення щодо зарахування до докторантури кожного вступника та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

  Прийом документів

  Прийом документів, необхідних для вступу до докторантури проводиться з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р. відбірковою комісією докторантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 406 ауд. бібліотечного корпуса).

  Порядок роботи відбіркової комісії докторантури

  • понеділок – п’ятниця  10.00 – 16.00;
  • субота 10.00 – 14.00;
  • неділя – вихідний.

  Державне замовлення на підготовку докторантів у 2020 р.

  Наказ ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 737-С від 31.08.2020 “Про зарахування до докторантури”

  Наказ ректора ХНЕУ ім.С. Кузнеця № 1126-С від 05.11.2020 ” Про зарахування до докторантури”

  Зарахування

  Зарахування вступників до докторантури відбувається до 1.09.2018 р.

  Після вступу (зарахування)

  У п’ятиденний термін після зарахування до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувач (докторант) зобов’язаний подати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:

  • згоду на обробку персональних даних;
  • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
  • графік робочого часу (за зразком, який розміщено на офіційному сайті у розділі «Наука», «Дошка оголошень»), якщо докторант працює.

  Протягом місяця з дня зарахування, докторант має обговорити і затвердити тему дисертації у комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю. Для цього не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування (щонайменше 2 тижні до засідання  комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю) докторант має надати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі тема дисертації обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (з уточненнями) вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  Протягом місяця з дня зарахування, докторанти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.

  Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2020 р.).