• Вступ до докторантури

  Вступ до докторантури

  ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук за такими спеціальностями:

  • 051 Економіка;
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
  • 073 Менеджмент;
  • 075 Маркетинг;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

   

  Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі ХНЕУ ім..С. Кузнеця за очною (денною) формою навчання.

  Підготовка осіб в докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнец здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок видатків місцевих бюджетів;
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

  Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук – громадян України та іноземних громадян, які мають право на постійне проживання в Україні у 2021/22 навчальному році – 54900 грн.

  Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук – іноземних громадян, які мають право на тимчасове проживання в Україні для навчання у 2020/21 навчальному році – 88445 грн.

  До докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються особи, які мають:

  • ступінь доктора філософії (кандидата наук);
  • наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності.

  Термін навчання у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця2 роки.

  Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:

  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХНЕУ ім. С. Кузнеця, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
  • копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням здобутої спеціальності;
  • копію диплома доцента та/або професора (за наявності);
  • заява про вступ;
  • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до докторантури на очну форму навчання);
  • особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
  • автобіографію (на бланку);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів встановленого зразка, завірений вченим секретарем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • розгорнутий план дослідницької роботи, який містить інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, за підписом наукового консультанта;
  • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
  • медичну довідку за формою № 086-у;
  • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.

  Паспорт, диплом доктора філософії або кандидата наук державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.

  Умови конкурсного відбору кандидатів на вступ до докторантури

  1. На момент подання документів для участі у конкурсі на вступ до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця має бути виконано не менше 70% дисертаційного дослідження.
  2. Для участі у конкурсі на вступ до  докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступник не менше ніж за два місяці до вступуподає на кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом двох тижнів з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їхні наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд ради відповідного факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  3. Наступні 2 тижнірада факультету  розглядає висновки кафедр та заслуховує доповіді всіх вступників до докторантури щодо плану дослідницької роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Шляхом таємного голосування рада визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  4. Вчена рада ХНЕУ ім. С. Кузнеця в місячний строкрозглядає висновки рад факультетів і приймає рішення щодо зарахування до докторантури кожного вступника та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

  Прийом документів, необхідних для вступу до докторантури проводиться з 02.08.2021 р. до 20.08.2021 р.відбірковою комісією докторантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 313 ауд. 1-го навчального корпусу).

  Порядок роботи відбіркової комісії докторантури

  • понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00;
  • субота, неділя – документи не приймаються.

  Державне замовлення на підготовку докторантів у 2021 р.

  Державне замовлення на підготовку докторантів у 2020 р.

  Зарахування вступників до докторантури відбувається  1 вересня.

  Наказ ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 737-С від 31.08.2020 “Про зарахування до докторантури”

  Наказ ректора ХНЕУ ім.С. Кузнеця № 1126-С від 05.11.2020 ” Про зарахування до докторантури”

  Після вступу (зарахування)

  У п’ятиденний термін після зарахування до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувач (докторант) зобов’язаний подати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:

  • згоду на обробку персональних даних;
  • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
  • графік робочого часу (за зразком, який розміщено на офіційному сайті у розділі «Наука», «Дошка оголошень»), якщо докторант працює.

  Протягом місяця з дня зарахування, докторант має обговорити і затвердити тему дисертації у комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю. Для цього не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування (щонайменше 2 тижні до засідання  комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю) докторант має надати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі тема дисертації обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (з уточненнями) вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Більш детальна інформація у розділі: Наука:Аспірантура: Вибір або зміна теми дисертаційного дослідження.

  Протягом місяця з дня зарахування, докторанти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.

  Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за кошти державного бюджету або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2021 р.).

  Більш детальна інформація про підготовку в докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця у:

  розділі «Докторантура»;

  Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 2019.