• НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-А,

  ХНЕУ, Науково-бібліотечний корпус, 6 поверх, кімн. 606 а.

  Тел. +38 (057) 702-06-70, 2-87 (внутрішній)

  Е-mailnds1@hneu.edu.ua

   

  Начальник НДС – Литовченко Ірина Володимирівна.

  Е-mailnds1@hneu.edu.ua

   

  Основні напрямки роботи НДС:

  1. Організація планування та виконання науково-дослідних робіт в університеті.
  2. Формування тематичного плану держбюджетних НДР, їх затвердження в МОН України та контроль за їх виконанням, формування штатного розкладу та калькуляцій на проведення НДР.
  3. Організація участі ХНЕУ ім. С.Кузнеця у формуванні та виконанні загальнодержавних, галузевих, регіональних, міжвузівських та міжнародних науково-технічних програм і проектів.
  4. Організація участі у конкурсах науково-дослідних робіт, які проводить МОН України, Державний фонд фундаментальних досліджень, Державний інноваційний фонд, Кабінет міністрів України тощо.
  5. Періодичний аналіз стану наукової роботи в ХНЕУ ім. С.Кузнеця та доведення результатів цього аналізу на засіданнях Вченої ради університету, оцінка ефективності наукової діяльності факультетів, кафедр та наукових груп, розробка пропозицій по удосконаленню наукової роботи, створенню умов, які б стимулювали участь співробітників університету у виконанні НДР.
  6. Проведення моніторингу та аналізу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності разом з іншими підрозділами ХНЕУ ім. С.Кузнеця для своєчасного виявлення об`єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.
  7. Пошук потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов`язаних з доведенням об`єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів. Забезпечення комерціалізації об`єктів права інтелектуальної власності, майнових прав, які належать ХНЕУ ім. С.Кузнеця.
  8. Розроблення нормативних документів та методичних матеріалів, які регламентують наукову діяльність ХНЕУ ім. С.Кузнеця, в тому числі щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, які створені в ХНЕУ ім. С.Кузнеця.
  9. Оформлення охоронних документів на винаходи, які отримані в результаті наукової діяльності працівників ХНЕУ ім. С.Кузнеця.
  10. Підготовка пропозицій щодо внесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації до комерційної таємниці.
  11. Вживання заходів для запобігання порушенню майнових прав на об`єкти права інтелектуальної власності ХНЕУ ім. С.Кузнеця іншими особами.
  12. Надання у межах своєї компетенції керівництву ХНЕУ ім. С.Кузнеця пропозицій щодо участі у міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності в рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, участь у виконанні цих програм і проектів.
  13. Організація співробітництва з регіональними органами державної влади, періодичне надання інформації про наукову роботу цим органам.
  14. Організація наукової роботи студентів, а саме: залучення до виконання НДДКР, участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, гуртках та проблемних групах.
  15. Складання річних звітів щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності ХНЕУ ім. С.Кузнеця та подання їх до Департаменту науково-технологічного розвитку МОН України у відповідності зі встановленим порядком; подання річних статистичних звітів із наукової діяльності ХНЕУ ім. С.Кузнеця.