• Кафедра міжнародної економіки і менеджменту

  Рік заснування  1994

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 201.

  Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-46 (внутрішній)

  E-mail: kafmeim@hneu.net

  Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Шталь Тетяна Валеріївна.

  Кафедра міжнародної економіки і менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця вже більше 20 років активно займається підготовкою економістів та менеджерів у сфері ЗЕД і виступає флагманом національної економічної  освіти  за цим напрямком.

  Освітні програми, за якими здійснюється підготовка фахівців кафедрою міжнародної економіки і менеджменту:

  • Міжнародна економіка (спеціальність «Економіка») – бакалавр, магістр
  • Міжнародний менеджмент (спеціальність «Менеджмент») – бакалавр, магістр
  • Міжнародна торгівля (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») – бакалавр

  Наші конкурентні переваги:

  • Найбільший в Україні досвід підготовки міжнародних менеджерів-економістів.
  • Співробітництво із закордонними університетами
  • Практика та стажування за кордоном
  • Поглиблена комп’ютерна та мовна підготовка (обов’язкове вивчення двох іноземних мов)

  Спеціалізація «Міжнародна економіка» орієнтована на підготовку фахівців-практиків, здатних приймати управлінські рішення в умовах розвитку міжнародного співробітництва України.

  Базові дисципліни:

  Іноземний мова за професійним спрямуванням, світове господарство та міжнародні відносини, економіка зарубіжних країн, міжнародна економічна діяльність України, міжнародні фінанси, міжнародний маркетинг, техніка та організація зовнішньоекономічних операцій.

  Випускники освітньої програми «Міжнародна економка» здатні застосовувати сучасні методи, прийоми та технології діагностики й експертизи міжнародної економічної діяльності на макро- мезо- та макрорівнях, здатні формувати і реалізовувати стратегію фінансового забезпечення розвитку міжнародної економічної діяльності на всіх рівнях управління.

  Навчання за освітньою програмою  «Міжнародна економіка» дає можливість  стати конкурентоспроможним фахівцем у сферах міжнародної та глобальної  економіки, проведення міжнародних комерційних операцій , міжнародних стратегій економічного розвитку суб’єктів міжнародної економічної діяльності, міжнародних валютно-фінансових відносин.

  Спеціалізація «Міжнародний менеджмент» є універсальною з точки зору охоплення сфер міжнародного бізнесу з орієнтацією на управлінську діяльність та поглиблену  мовну підготовку.

  Базові дисципліни:

  Поглиблене вивчення іноземних мов;  стратегічний менеджмент, інформаційні технології у зовнішньоекономічній діяльності, міжнародний логістичний менеджмент,  міжнародні фінанси, митна справа, управління розвитком експортного потенціалу підприємства, аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

  Випускники освітні програми здатні застосовувати сучасні методи, прийоми, інтенсивні технології діагностики та експертизи міжнародної діяльності підприємства, методологію моделювання і аналізу бізнес-процесів, планувати і обґрунтовувати розвиток зовнішньоекономічної діяльності на всіх рівнях управління, володіють методами обґрунтування управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності на основі комплексних економічних та фінансових розрахунків, здатні формувати і реалізовувати стратегію фінансового забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

  Навчання за освітньою програмою «Міжнародний менеджмент» дає можливість стати  конкурентоспроможним фахівцем у сферах управління зовнішньоекономічною діяльністю,  що дає змогу випускникам моделювати та аналізувати стан міжнародного ринку для оцінки можливостей та перспектив виходу на зовнішній ринок, розробляти стратегії розвитку та виходу підприємства на зовнішній ринок, розробляти і приймати управлінські рішення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, планувати, організовувати та контролювати реалізацію зовнішньоекономічних операцій.

  Спеціалізація «Міжнародна торгівля» – є єдиною в Східній  Україні освітньою програмою підготовки фахівців, що охоплює всі рівні міжнародної торговельно-економічної діяльності.

  Базові дисципліни:

  Світовий ринок  товарів та послуг, міжнародна торгівля, ціноутворення на світових ринках, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні контракти, міжнародні кредитні та валютно-розрахункових операцій.

  Випускники освітньої програми  здатні здійснювати планування та обгрунтування розвитку  торговельної та макроекономічної діяльності суб’єктів міжнародної економічної діяльності, організацію міжнародних торговельних операцій, моніторинг та аналіз міжнародного маркетингового середовища, проводити контроль реалізації торговельної політики та ефективності  здійснення торговельних операцій.

  Навчання за освітньою програмою  «Міжнародна торгівля»  дає можливість стати  конкурентоспроможним фахівцем у сферах міжнародної торгівлі, міжнародних угод, міжнародної торговельної політики та просування товарів на міжнародному ринку.

  Міжнародні проекти

  В рамках грантової програми Erasmus+ для викладачів та студентів відкрито можливості для участі у міжнародних проектах з навчання закордоном та академічної мобільності.

  Кафедра тісно співпрацює з FAU (Університет Фрідріха Александра) м. Нюрнберг-Ерланген, який є лідером у Німеччині серед фінансування наукових проектів. В межах даної співпраці кращі студенти вже долучились до академічної мобільності та здобули сертифікати за успішне засвоєння курсу «Міжнародна торгівля» від професора Університету Фрідріха Александра.

  В процесі навчання студентам кафедри пропонується взяти участь у конкурсі на стипендіальні програми навчання в магістратурі Європейських університетів-партнерів, залучитись до курсів від запрошених професорів провідних Європейських університетів.

  Наукові школи

  На кафедрі сформована і ефективно функціонує наукова школа «Теоретико-методологічні, методичні й організаційні засади стратегічного управління та маркетингової діяльності підприємств в умовах міжнародної конкуренції».

  Напрямки наукових досліджень

  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства;
  • інституційне забезпечення експортоорієнтованого розвитку;
  • інституційний механізм розвитку міжнародної економічної діяльності;
  • маркетингові комунікації у міжнародному бізнесі;
  • управління міжнародним маркетингом.

  Нині на кафедрі працює 29 викладачів: 4 доктори наук; 5 професорів; 21  кандидат наук,   з них 14  мають звання доцента;  4 викладача. Серед ведучих викладачів кафедри: Відмінник вищої освіти України, співавтор галузевих стандартів вищої освіти України  за напрямами підготовки «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент», член науково-методичних комісій міністерства освіти і науки України зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,  член НМК з Менеджменту МОН України (з 1998 по 2015 рік) проф. Піддубний І.О., переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» 2008 року  проф. Шталь Т.В.,  Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2009 року проф.  Піддубна Л.І.,  Лауреат премії ім. М. І. Туган-Барановського НАН України за видатні наукові роботи в галузі економіки (за цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики України») за 2014 рік  проф. Матюшенко І.Ю., переможець 1 Міжнародного конкурсу робіт, присвячених інституціональним проблемам сучасного економічного розвитку, Благодійного фонду імені Альфреда Нобеля та Міжнародної Асоціації інституціональних досліджень в номінації «Монографія» за 2009 рік проф. Липов В.В.