• Аспірантура: Вибір або зміна теми дисертаційного дослідження

  Вибір теми дисертаційного дослідження

  Тема дисертаційного дослідження аспіранта має бути сформульована в межах:

  В першу чергу, формулюючи тему дисертаційного дослідження, аспірант має провести аналіз вже захищених дисертаційних досліджень у обраній ним предметній галузі дослідження, скориставшись Електронним каталогом тем дисертацій за посиланням http://topicthesis.eka.hneu.edu.ua/

  Ознайомитися з текстом дисертацій, які захищені у спеціалізованих вчених радах ХНЕУ імені. С. Кузнеця можна за посиланням, або завітавши до ауд. 701-702 БК

  Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відбувається упродовж 1-го місяця з дня зарахування у три етапи:

  1 етап: затвердження теми дисертаційної роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії на засіданні кафедри, на якій працює його науковий керівник і за якою закріплюється сам аспірант на період підготовки в аспірантурі.

  Аспірант подає на кафедру узгоджене з науковим керівником «Обґрунтування теми дисертації» та, за наявності, наукові доробки, які він вже виконав (статті, доповіді тез, наукові проекти, рукопис дисертації тощо) за передбачуваною темою дисертації.

  До початку засідання кафедри науковий керівник має подати на кафедру перелік своїх наукових праць (доробок), виконаних за напрямом, в якому передбачається дисертаційне дослідження здобувача вищої освіти

  За підсумками засідання кафедри аспіранту видається у двох примірниках витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендаціями розгляду передбаченої теми дисертації на засіданні Комісії із затвердження тем дисертацій здобувачів Університету та вченій раді Університету.

  2 етап: засідання Комісії із затвердження тем дисертацій здобувачів Університету (далі – Комісії).

  За 7 днів до призначеного засідання Комісії аспірант подає голові та членам Комісії, разом з випискою з протоколу засідання кафедри про розгляд його теми дисертації, заповнену форму «Обґрунтування теми дисертації» для аналізу доцільності, актуальності, наукового і прикладного значення дисертаційного дослідження, відповідності його теми пріоритетним напрямам наукових досліджень за спеціальністю, науковими дослідженнями Університету та науки і техніки України та перелік наукових праць (доробків) наукового керівника (консультанта), виконаних за напрямом, в якому передбачається дисертаційне дослідження здобувача вищої освіти.

  На призначеному засіданні Комісії  аспірант презентує голові та членам комісії тему дисертації, обґрунтовує її актуальність, доцільність виконання дисертаційного дослідження за вказаною темою, її зв’язок з пріоритетними напрямами наукових досліджень за обраною спеціальністю, науковими дослідженнями Університету та розвитку науки і техніки України.

  За підсумками засідання Комісія може (одне з наведених):

  • погодитися з поданим формулюванням теми дисертації та клопотати перед вченою радою про її затвердження;
  • рекомендувати здобувачеві уточнити тему (мету, об’єкт чи предмет дослідження) та узгодити нове формулювання теми (мети, об’єкту чи предмету) з науковим керівником. У такому випадку розгляд теми продовжується на наступному засіданні Комісії.

  На засіданні Комісії, окрім аспірантів, можуть бути присутні їх наукові керівники.

  3 етап: затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів на вченій раді Університету шляхом відкритого обговорення та голосування. За підсумками засідання вченої ради Університету складається протокол, витяг з якого щодо затвердження (або відмови у затвердженні, із зазначенням причин та рекомендацій щодо уточнення) теми дисертації кожного здобувача зберігається у особовій справі увесь строк підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Університету.

  У разі відмови здобувачу в затвердженні теми, із зазначенням причин та рекомендацій щодо її уточнення на будь-якому з зазначених вище етапів, він має виправити зауваження та повторно пройти 1-2 етапи.

   

  Зміна (уточнення) теми дисертації

  У разі зміни напряму (теми, мети, об’єкта чи предмету) дисертаційного дослідження та виникнення потреби у зміні (уточненні) теми дисертації під час підготовки здобувача вищої освіти в аспірантурі (поза аспірантурою), докторантурі, здобувач вищої освіти подає відповідну заяву (погоджену з науковим керівником (консультантом)) до відділу аспірантури і докторантури, після чого відбуваються І-ІІІ етапи.

  Після затвердження теми дисертації здобувач вищої освіти має зробити відповідний запис у своєму індивідуальному плані роботи із зазначення номера протоколу та дати засідання вченої ради Університету, на якому ухвалено відповідне рішення.

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Аспірантура»