• Аспірантура: Вибір або зміна теми дисертаційного дослідження

  Вибір теми дисертаційного дослідження

  Тема дисертаційного дослідження аспіранта має бути сформульована в межах:

  В першу чергу, формулюючи тему дисертаційного дослідження, аспірант має провести аналіз вже захищених дисертаційних досліджень у обраній ним предметній галузі дослідження, скориставшись Електронним каталогом тем дисертацій за посиланням http://topicthesis.eka.hneu.edu.ua/

  Ознайомитися з текстом дисертацій, які захищені у спеціалізованих вчених радах ХНЕУ імені. С. Кузнеця можна за посиланням, або завітавши до ауд. 701-702 БК

  Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відбувається упродовж 1-го місяця з дня зарахування у три етапи:

  1 етап: затвердження теми дисертаційної роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії на засіданні кафедри, на якій працює його науковий керівник і за якою закріплюється сам аспірант на період підготовки в аспірантурі.

  Аспірант подає на кафедру узгоджене з науковим керівником «Обґрунтування теми дисертаційного дослідження» та, за наявності, наукові доробки, які він вже виконав (статті, доповіді тез, наукові проекти, рукопис дисертації тощо) за передбачуваною темою дисертації.

  За підсумками засідання кафедри аспіранту видається у двох примірниках витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендаціями розгляду передбаченої теми дисертації на засіданні Комісії із затвердження тем дисертацій здобувачів Університету та вченій раді Університету.

  2 етап: засідання Комісії із затвердження тем дисертацій здобувачів Університету (далі – Комісії).

  За 7 днів до призначеного засідання Комісії аспірант подає голові та членам Комісії, разом з випискою з протоколу засідання кафедри про розгляд його теми дисертації, заповнену форму «Обґрунтування теми дисертаційного дослідження» для аналізу доцільності, актуальності, наукового і прикладного значення дисертаційного дослідження, відповідності його теми пріоритетним напрямам наукових досліджень за спеціальністю, науковими дослідженнями Університету та науки і техніки України.

  На призначеному засіданні Комісії  аспірант презентує голові та членам комісії тему дисертації, обґрунтовує її актуальність, доцільність виконання дисертаційного дослідження за вказаною темою, її зв’язок з пріоритетними напрямами наукових досліджень за обраною спеціальністю, науковими дослідженнями Університету та розвитку науки і техніки України.

  За підсумками засідання Комісія може (одне з наведених):

  • погодитися з поданим формулюванням теми дисертації та клопотати перед вченою радою про її затвердження;
  • рекомендувати здобувачеві уточнити тему (мету, об’єкт чи предмет дослідження) та узгодити нове формулювання теми (мети, об’єкту чи предмету) з науковим керівником. У такому випадку розгляд теми продовжується на наступному засіданні Комісії.

  На засіданні Комісії, окрім аспірантів, можуть бути присутні їх наукові керівники.

  3 етап: затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів на вченій раді Університету шляхом відкритого обговорення та голосування. За підсумками засідання вченої ради Університету складається протокол, витяг з якого щодо затвердження (або відмови у затвердженні, із зазначенням причин та рекомендацій щодо уточнення) теми дисертації кожного здобувача зберігається у особовій справі увесь строк підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Університету.

  У разі відмови здобувачу в затвердженні теми, із зазначенням причин та рекомендацій щодо її уточнення на будь-якому з зазначених вище етапів, він має виправити зауваження та повторно пройти 1-3 етапи.

   

  Зміна (уточнення) теми дисертаційного дослідження

  У разі зміни (уточнення) напряму дисертаційного дослідження (теми, мети, об’єкту чи предмету) та виникнення потреби у зміні (уточненні) теми дисертації під час підготовки в аспірантурі, аспірант подає відповідну заяву (з пропозицією (за необхідності) зміни наукового керівника та/або кафедри, за якою він закріплений на період підготовки в аспірантурі, до відділу аспірантури і докторантури, після чого відбуваються 1-3 етапи.

  Рішення вченої ради Університету щодо затвердження/зміни/уточнення теми дисертації аспіранта (3-й етап) оформлюється протоколом, витяг з якого направляється до відділу аспірантури і докторантури, де зберігається у особистій справі аспіранта.

  Після затвердження нової/уточненої теми дисертації аспірант має зробити відповідний запис у своєму індивідуальному плані роботи із зазначення номеру протоколу та дати засідання вченої ради Університету, на якому прийнято відповідне рішення.

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Аспірантура»