• МАГ-МАЙНОР Судово-економічна експертиза

  СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з правознавства, економічного аналізу та бухгалтерського обліку.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Навчальна дисципліна «Судово-економічна експертиза» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, бухгалтерам, тим, хто збирається займатися підприємництвом, працювати в сфері експертних досліджень економічних правопорушень.

  На сучасному етапі розвитку економіки найбільш гострими проблемами, які загрожують економічній безпеці держави, є питання тінізації грошового обігу і вивезення капіталу з України; фінансові зловживання, що мають місце в процесі приватизації державної власності; низька ефективність управління та контролю за діяльністю підприємств та фінансових установ. Особливого значення в сучасних умовах набули питання відмивання доходів отриманих злочинним шляхом. Тому цілком очевидно, що сьогодні основні напрямки боротьби зі злочинністю пролягають через економічну площину.

  Для виявлення протиправної економічної діяльності та збору доказів з кримінальних справ, порушених з господарських злочинів, необхідні не тільки юридичні знання, але й спеціальні пізнання у галузі фінансів, ціноутворення, оподаткування, бухгалтерського обліку тощо. Саме судово-економічні експертизи є найбільш ефективним заходом збору доказів з господарських злочинів.

  Усе це обумовлює необхідність вивчення навчальної дисципліни «Судово-економічна експертиза»

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • розуміти сутність судово-економічна експертиза, її види та завдання;
  • визначати предмет та об’єкти експертного дослідження;
  • володіти базовими знаннями з порядку організації та проведення судово-економічної експертизи;
  • розуміти порядок складання експертного висновку та його оцінки.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Мета навчальної дисципліни – формування у студентів базових компетентностей в сфері судово-економічної експертизи, як основи наступної адаптації майбутніх фахівців до професійного середовища контролюючих органів.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • засвоєння теоретичних засад функціонування судово-економічної експертизи як форми економічного контролю;
  • опанування законодавчих актів та процесуальних документів, які регламентують відносини в галузі судово-економічної експертизи;
  • набуття практичних навичок з організації та проведення судово-економічної експертизи.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності застосовувати теоретичні та методологічні засади судово-економічної експертизи на практиці.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.