• Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та її аналіз

           Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
           Знання базових принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
           Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
           Навчальна дисципліна буде корисна студентам економічного профілю для усвідомлення світового досвіду формування інформації у фінансових звітах та формування професійних суджень щодо аналізу діяльності компанії та прийняття рішень з подальшої поведінки в нестандартних ситуаціях.
           Процеси економічної інтеграції у світовий простір та інтернаціоналізація економіки призвели до необхідності гармонізувати систему обліку та складання звітності з вимогами міжнародних стандартів. Це буде сприяти формуванню привабливого інвестиційного клімату в країні та прискорить інтеграційні процеси в економічних відносинах. На сьогоднішній день провідні компанії світу та значна кількість національних підприємств здійснюють ведення обліку та складають фінансову звітність з використанням міжнародних стандартів. Саме тому адміністративний персонал повинен опанувати основи ведення обліку за міжнародними стандартами, вміти складати на цій основі фінансову звітність та детально аналізувати наведену інформацію для прийняття виважених управлінських рішень.
           Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
  • складати фінансову звітність за міжнародними стандартами звітності;
  • формувати облікову політику підприємства відповідно до потреб підприємства;
  • аналізувати інформацію фінансової звітності підприємства та приймати рішення щодо його подальшого розвитку.
           Дисципліну розроблено з урахуванням вимог щодо базових знань з курсу Фінансовий облік-1 за сертифікаційною програмою міжнародної сертификації професійних бухгалтерів САР/СІРА.
           Мета та основні задачі дисципліни:
           Метою викладання навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо виконання професійних обов’язків топ-менеджерів в умовах глобалізації завдяки ознайомленню з вимогами міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності, основам ведення обліку за міжнародними стандартами, опануванні методикою трансформації фінансової звітності, складеної за НП(С)БО, у звітність за МСФЗ та аналізуванні представленої інформації з наданням рекомендацій щодо подальшого управління.
           Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
  • вивчення вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;
  • систематизація набутих знань щодо формування системи обліку на підприємстві;
  • забезпечення засвоєння методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
  • формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень.
           Компетентністьщо забезпечує:
           Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців  здатності складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, застосування методики трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами та інтерпретації й використання інформації, наведеної у фінансовій звітності, для прийняття управлінських рішень.         
           Трудомісткість:
           5 кредитів, 150 годин, залік.