• Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності

         Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Володіння англійською, французькою, німецькою мовою не нижче рівня В 1 (згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти).
         Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
  Навчальна дисципліна «Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності» буде корисною студентам усіх напрямів підготовки.
         Сучасний фахівець в умовах глобалізації має набути перекладацьку компетентність, щоб бути конкурентоспроможним на світовому ринку праці. Це передбачає спроможність перекладати тексти, необхідні для виконання виробничих функцій і здійснення професійного спілкування. Навчальна дисципліна розглядає закономірності й особливості перекладу економічних текстів на різних носіях (паперові, електронні, аудіо- та відеотексти), ділової документації і листування, контракти та угоди, торговельну та фінансову документацію тощо.
         Вивчення навчальної дисципліни надає можливість студенту:
  швидко вилучати й обробляти необхідну інформацію професійного спрямування з іншомовних джерел;
  перекладати на рідну мову і складати іноземною мовою тексти у сфері професійної діяльності і ділової комунікації.
         Мета та основні задачі дисципліни:
         Мета – формування перекладацької компетентності у бізнес-сфері на різних носіях (паперові, електронні, аудіо- та відеотексти), а також текстів сфери професійної комунікації і ділової документації.
         Завдання дисципліни:
  • ознайомлення з теоретичними аспектами перекладацької діяльності;
  • поглиблення знань щодо фахової термінології, типових граматичних структур текстів професійної спрямованості;
  • удосконалення навичок перекладу текстів у галузі економіки, міжнародного бізнесу з метою ознайомлення зі світовим досвідом і досягненнями для подальшого використання у своїй практичній діяльності;
  • набуття навичок швидкого вилучення необхідної інформації з іншомовних джерел на основі застосування моделі перекладу тексту й вироблення стратегій перекладу.
         Компетентністьщо забезпечує вивчення дисципліни:
         Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців перекладацької компетентності у сфері бізнес-діяльності, що охоплює лінгвістичний, міжкультурний і комунікативний складники.
         Трудомісткість:
         5 кредитів, 150 годин, залік