• МАГ-МАЙНОР Електронна комерція

  Електронна комерція

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з  економічної теорії, інформатики, маркетингу, фінансів, економіки підприємства, інформаційних систем в економіці
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Електронна комерція» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фахівцям в сфері ІТ, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний електронний бізнес.

  Сучасний економіст повинен знати і уміти використовувати в повсякденній роботі новітні інформаційні технології. Швидкий розвиток і широке застосування засобів обчислювальної техніки визначають вимоги до підготовки сучасного економіста, що повинен за допомогою впровадження і використання систем електронної комерції вміти аналізувати та підвищувати ефективність складних економічних процесів на підприємстві. Опанування дисципліни студентами передбачає реалізацію на лабораторних заняттях елементів власного проекту у сфері електронної комерції в мережі Інтернет за допомогою наступного ПЗ: MailChimp, OpenCart, Mobirise

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • здійснювати організацію зв’язків підприємства у мережі Інтернет;
  • розробляти рекламні кампанії в мережі Інтернет;
  • використовувати методи реалізації банерної реклами та інших видів реклами в мережі Інтернет;
  • обґрунтувати доцільність розробки проекту на підставі оцінки та аналізу прибутковості та економічного ефекту від проекту;
  • створювати багатофункціональні Web-сайти для здійснення комерційної діяльності в мережі Інтернет;
  • виконувати ділові операції та угоди з використанням сучасних електронних засобів та прикладних програм побудови систем комерційної діяльності в мережі Інтернет;
  • розробляти концептуальні положення з організації віртуального представництва підприємства у мережі.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування компетентностей стосовно виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • засвоєння теоретичних і практичних засад електронної комерції, типів електронних платежів, методів захисту інформації;
  • набуття вмінь застосовувати технології  електронної комерції з метою створення стратегічних конкурентних переваг для підприємства.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність застосовувати інструменти побудови та дослідження систем електронної комерції для підвищення ефективності функціонування економічних систем в сучасних умовах розвитку ринкового середовища
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 4 форми поточного контролю