• Аудит державних фінансів

            Пререквізити:
            Базові знання з фінансів, державних фінансів, контролю й аудиту.
            Коротка анотація дисципліни:
            Навчальна дисципліна «Аудит державних фінансів» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, бухгалтерам, контролерам, майбутнім науковцям – тим, хто збирається реалізовувати свій творчий потенціал в сфері контролю державних фінансів, або намагається оволодіти основами аудиту державних фінансів як на теоретичному рівні, так і практичному.
            В сучасних умовах господарювання реформа державного фінансового контролю набирає все більше обертів. При цьому вирішальним є зміна ідеології контролю – перехід від фіскальної ревізії до більш партнерського аудиту, і, як наслідок, – застосування принципово нових для України видів і форм державного фінансового контролю за ефективним використанням державних фінансових ресурсів як в цілому, так і бюджетних коштів зокрема. Одними з таких форм є фінансовий аудит та аудит ефективності державних фінансів, які здійснюються з метою встановлення законності та оцінки ефективності і доцільності витрачання коштів Державного бюджету України, використання коштів місцевих бюджетів, загальнодержавних цільових бюджетних та позабюджетних фондів, державного й комунального майна, з метою результативності виконання державних програм тощо.  За таких умов виникає об’єктивна необхідність у підготовці кадрів, спроможних здійснювати аудит (як фінансовий, так і аудит ефективності) державних фінансів.
            Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
  • розуміти сутність та організаційно-правові засади  аудиту державних фінансів;
  • знати  повноваження суб’єктів аудиту державних фінансів (Рахункової плати України та Державної аудиторської служби України);
  • володіти базовими знаннями з приводу класифікації аудиту державних фінансів в міжнародній та національній практиці;
  • володіти методикою проведення окремих видів аудиту державних фінансів в Україні.
            Мета та основні задачі дисципліни:
            Мета навчальної дисципліни – формування у студентів базових компетентностей в сфері аудиту державних фінансів, як основи наступної адаптації майбутніх фахівців до професійного середовища фінансових контролюючих органів.
            Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
  • засвоєння студентами теоретичних основ аудиту державних фінансів;
  • оволодіння знаннями з конкретних форм організації аудиту державних фінансів;
  • вивчення сучасних методів та процедур аудиту державних фінансів.
            Компетентністьщо забезпечує:
            Вивчення дисципліни забезпечує формування у студентів здатності застосовувати теоретико-організаційні та методологічні засади аудиту державних фінансів на практиці.