• Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів

  61166, м. Харків, проспект Науки, 9а.

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,

  головний корпус, ауд 329, 330.

  Тел.: +38(057)702-04-05 (додатковий 3-33)

  E-mail: kafvmemm@hneu.net

  http://www.vm.hneu.edu.ua/

  Завідувач кафедри – професор, доктор економічних наук, Малярець Людмила Михайлівна.

  На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Вища математика (спеціальні глави)», «Прикладна математика», «Математичний аналіз та лінійна алгебра», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика», «Дослідження операцій та методи оптимізації», «Економетрика», «Економіко-математичні методи», «Аналіз соціально-економічних даних», «Математичні моделі та методи прийняття рішень».

  Кафедра вищої математики й економіко-математичних методів є базовим структурним підрозділом ХНЕУ ім. С. Кузнеця і здійснює викладання математичних базових дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) освітнього рівня всіх спеціальностей університету та вибіркових дисциплін третього (освітньо-наукового) освітнього рівня. А також проводить науково-дослідну, методичну, організаційно-виховну роботу у відповідності до корпоративних стандартів. Кафедра обслуговує всі сім факультетів університету.

  На кафедрі працює 1 доктор наук, професор; 16 кандидатів наук (84%); діє аспірантура за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.Кафедра забезпечує формування стійкої сучасної фундаментальної основи знань при підготовці майбутніх економістів, менеджерів, аналітиків та програмістів шляхом неперервної математичної підготовки на лекційних, практичних і лабораторних заняттях, а також під час самостійної роботи студентів. Для підвищення якості освітянської діяльності при викладанні математичних дисциплін на кафедрі реалізується компетентнісний підхід з використанням ІТ-технологій. Особливістю викладання математичних дисциплін на кафедрі є спрямування та посилення практичної складової, яка передбачає орієнтацію на використання математичних інструментів, що необхідні для розв’язування реальних задач за спеціальністю.  На лекційних, практичних та лабораторних заняттях викладачі кафедри цілеспрямовано формують у студентів здатність ефективно використовувати набуті знання. Для цього за всіма навчальними дисциплінами кафедри розроблені індивідуальні науково-дослідні завдання та засоби для активізації самостійної роботи студентів, організовані математичні спецкурси для магістрів різних спеціальностей, впродовж багатьох років діє гурток з удосконалення знань з математики в економіці, члени якого щорічно відстоюють честь університету на Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики, де займають призові місця.             За всіма навчальними дисциплінами на кафедрі розроблено повні навчально-методичні комплекси, активно впроваджуються технології дистанційного навчання у вигляді персональних навчальних систем, опубліковано декілька навчальних посібників і підручників, у тому числі з грифом МОН України, численні навчально-методичні розробки. Авторським колективом викладачів кафедри за редакцією ректора Пономаренка В. С. підготовлено та видано мультимедійний електронний підручник «Вища математика: математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія», а також багато мультимедійних методичних рекомендацій для самостійної роботи.

  Викладачі кафедри забезпечують викладання математичних дисциплін англійською мовою за програмою навчання, як для українських, так і для іноземних студентів.

  Вагомою складовою діяльності кафедри є довузівська підготовка абітурієнтів для проходження тестування в умовах зовнішнього незалежного оцінювання. Для підвищення її якості викладачами кафедри підготовлено та видано значну кількість навчально-методичних розробок.Наукова робота викладачів є пріоритетним напрямком діяльності кафедри і ведеться за двома напрямками: «Економіко-математичні методи і моделі для розв’язання задач в економіці в сучасних умовах» та «Розробка методичних, алгоритмічних і програмних засобів аналізу фізико-механічних полів». Результати наукових досліджень викладачі кафедри впроваджуються у договірних наукових роботах на підприємствах м. Харкова та висвітлюються у численних наукових статтях, монографіях, матеріалах конференцій, які публікуються у фахових виданнях Україні та закордонних виданнях.На кафедрі ведеться довготривала наукова індивідуальна співпраця: викладач – студент – магістр – аспірант.