• Аспірантура: Звітування аспірантів про виконання індивідуального плану роботи на кафедрі (атестація)

  Звітування аспірантів про виконання індивідуального плану роботи на кафедрі (атестація)

  Атестація аспірантів Університету проводиться на кафедрі, за якою вони закріплені (де працює науковий керівник) два рази на рік по закінченню кожного з семестрів підготовки в аспірантурі:

  • проміжна атестація – у січні-лютому;
  • підсумкова – у вересні (до 15 вересня).

  Період атестації визначається графіком навчального процесу аспірантів https://www.hneu.edu.ua/grafik-navchalnogo-protsesu-aspirantiv/

  Щонайменше за 3 тижні до початку періоду атестації аспірантів наказом ректора визначається склад атестаційних комісій кафедр.

  До початку атестації на кафедрі аспірант має надати голові та членам атестаційної комісії (експертам кафедри) такі документи:

  • звіт щодо виконання індивідуального плану роботи аспіранта (за підписом аспіранта і наукового керівника);
  • матеріали, що підтверджують виконання, зазначених у звіті, планових показників освітньої та наукової діяльності аспіранта (ксерокопії статей і тез доповідей, довідки про участь у розробці наукових тем тощо);
  • індивідуальний план роботи аспіранта (у двох примірниках).

  Під час проведення атестації на засіданні кафедри аспірант робить доповідь та наочну презентацію фактичних результатів підготовки за семестр (та в цілому в аспірантурі), акцентуючи увагу на отриманих ним основних результатах дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження, та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступеню їх апробації..

  Результати проведення атестації кожного з аспірантів на кафедрі заносяться до протоколу відповідного засідання кафедри та до обох екземплярів індивідуального плану роботи аспіранта (за підписами аспіранта, завідувача кафедри, голови та членів атестаційної комісії кафедри, наукового керівника).

  Після проведення атестації на кафедрі – не пізніше останнього дня періоду проведення атестації аспірантів в Університеті – аспірант подає до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

  • витяг з протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів (Витяг з протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів, крім всього іншого, обов’язково має містити загальний висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний семестр показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету, або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану);
  • заповнені 2 екз. індивідуального плану роботи аспіранта (з завіреними усіма відповідальними особами фактичними показниками за звітній семестр та плановими показниками на наступний семестр).

  Звіти аспірантів зберігаються на кафедрі.

  Наказ ректора про проведення звітування аспірантів за результатами 2-го семестру 2020-2021 навчального року

  Інформація для заповнення індивідуальних планів аспірантів попередніх років

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Аспірантура»