• Вимоги до екзаменування і оцінювання

           В університеті діє «Тимчасове положення «Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою», в якому визначено форми контролю знань: екзамен/залік (зазначаються у відповідному навчальному плані), порядок організації контролю знань тощо.
           Критерії оцінювання знань студентів з відповідної дисципліни зазначаються в екзаменаційних білетах / завданнях на залік.