• МАГ-МАЙНОР Бренд-менеджмент

  Бренд-менеджмент

  Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з основ менеджменту
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Бренд-менеджмент» буде корисна майбутнім менеджерам, маркетологам, економістам, фінансистам, а особливо тим, хто збирається займатися маркетингом та розвивати власний бізнес.

  Конкурентна боротьба за споживача розгортається не між окремими товарами, а між брендами за свідомість споживачів. Створення брендів уможливлює просування інноваційних товарів на ринок, що підвищує вартість підприємства, яка підвищується завдяки володінню успішною торговою маркою. Брендинг відкриває нову еру маркетингу, тому сучасні менеджери повинні мати компетенції щодо управління брендами як переважним сучасним ресурсом підприємств. Сформувати такі компетенції дозволяє дисципліна «Бренд-менеджмент». Отже, фахівцям, які в майбутньому планують займатися просуванням власного бізнесу або ж працювати з іншими підприємствами ця дисципліна буде корисною і надасть змогу набути практичних навичок у галузі підвищення обізнаності споживачів про торгові марки, посилення лояльності клієнтів до бренду.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • розробляти логотип та інші атрибути створюваного власного бренду;
  • вивчати ставлення потенційної аудиторії до бренду та проводити аналіз брендів-конкурентів;
  • оцінювати вартість капіталу бренду;
  • управляти процесом розвитку бренду.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування у студентів системи теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо використання основ брендінгу, методів його організації для ефективного господарювання на рівні основної ланки суспільного виробництва – підприємства для вирішення конкретних економічних завдань на сучасному етапі розвитку економіки.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • опанування теоретичних основ управління формуванням та розвитком брендів;
  • оволодіння сучасними техніками аналізу брендів та їх елементів;
  • засвоєння принципів й оволодіння методичним інструментарієм щодо оцінки вартості брендів.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності розробляти та розвивати бренди, а також проводити їх оцінку і порівняльний аналіз з брендами конкурентів.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 6 форм поточного контролю