• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Оціночна діяльність у підприємництві

  VALUATION ACTIVITIES IN ENTREPRENEURSHIP

  (ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ)

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з мікроекономіки, макроекономіки, маркетингу, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, менеджменту.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Valuation activities in entrepreneurship» буде корисна майбутнім оцінювачам, керівникам, менеджерам, економістам, фінансистам, налаштованим займатися оцінкою у підприємництві та професійно оцінювати власний бізнес у сфері виробництва, здійснення робіт та надання послуг.

  Функціонування сучасних підприємств пов’язано з зростанням динамічності середовища господарювання, розвитком кризових явищ та загостренням конкурентної боротьби. У таких умовах прийняття рішень щодо оцінки власного бізнесу керівництвом підприємства можливо лише за наявності точної, достовірної, об’єктивної та актуальної інформації. Це потребує від працівників, що займаються оцінкою, здатності володіння технічними засобами фіксування та обробки фінансової та обліково-аналітичної інформації. Навчальна дисципліна «Valuation activities in entrepreneurship» надає компетентності, які спрямовані на гармонізацію параметрів фінансово-аналітичного процесу з вимогами менеджменту підприємства. Наявність такого набору компетентностей збільшує цінність підготовленого професіонала при працевлаштуванні та забезпечує досягнення ним кар’єрних висот.

  Необхідність та логіка побудови професійних компетентностей дисципліни «Valuation activities in entrepreneurship» враховує присутність на національному ринку міжнародних холдингових компаній та промислово-фінансових груп. Для цього приділяється особлива увага формуванню професійних суджень, які приймаються в нестандартних ситуаціях та відповідають вимогам професійної етики та цінностей.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • проводити оцінку ефективності роботи ринку;
  • здійснювати планування та прогнозування діяльності підприємства;
  • проводити оцінку ефективності використання трудових ресурсів підприємства;
  • здійснювати аналіз та оцінку зовнішнього середовища підприємства;
  • визначати рівень витрат підприємства на підставі оцінки його ресурсів;
  • оцінювати вплив різних факторів на здійснення оціночної діяльності суб’єктами підприємництва;
  • обґрунтовувати вибір найбільш привабливих сфер підприємництва в оцінці різних видів виробництва продукції, надання послуг та здійснення робіт;
  • створення надійного старту для зайняття за мірою набуття практичного досвіду керівних посад обліково-аналітичних чи фінансово-економічних підрозділів підприємств установ та міжнародних корпорацій.

  Перевагами вивчення навчальної дисципліни є відповідність отриманих знань сучасним вітчизняним і зарубіжним тенденціям в відповідній науковій сфері.

  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання навчальної дисципліни «Valuation activities in entrepreneurship» є формування системи професійних компетентностей щодо визначення пріоритетних напрямків та опанування студентами методичних підходів і прийомів оціночної діяльності, формування та розвиток навичок збору, обробки і аналізу інформації, необхідної для оцінки, вибору й застосування адекватних методів оцінки підприємств і організацій в умовах українського ринку.

  Основними завданнями вивчення даної дисципліни є

  • засвоєння основних принципів та правил регулювання оціночної діяльності в сучасних умовах;
  • розвиток навичок та обґрунтовування вибору найбільш привабливих сфер у підприємництві.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує

  • створення гармонійно розвинутої особистості, яка є професіоналом оціночної справи;
  • здатність оцінювати оціночну стратегію підприємства в розрізі проекцій оціночних показників;
  • спроможність ідентифікувати стратегічні фактори успіху оціночної діяльності та розробляти ключові показники ефективності діяльності;
  • здатність організовувати оцінку як інформаційне забезпечення реалізації стратегії підприємства.
  Трудомісткість
  4 кредита, 60 аудиторних годин, з них 26 – лекцій, 34 – практичних занять, самостійна робота 60 годин, залік, 1-2 форми поточного контролю