• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Економіка та управління знаннями

  «Економіка та управління знаннями»

  У сучасних умовах розвитку національної економіки інтелектуальний потенціал використовується опосередковано. Економічне зростання і розвиток інтелектуального потенціалу суспільства нерідко мають протилежну спрямованість. Інтелектуальний потенціал не тільки не стає основою економічного зростання, але і саме економічне зростання може призвести до збідніння і незатребуваності інтелектуального потенціалу. Однак слід зауважити, що саме наявність і застосування знань є джерелом створення інших засобів для економічного розвитку, а інвестиції в людину, як на приватному, так і на державному рівні, стають пріоритетними. Підготовка високоякісного людського капіталу на базі якісної освіти, створення додаткових цінностей виробничим сектором і бізнесом – невід’ємні компоненти сучасного суспільства, побудованого на знаннях. Тому грамотне управління інтелектуальним капіталом дає можливість підвищити конкурентоспроможність не тільки підприємства, регіону, а й країни в цілому.  Навчальна дисципліна «Економіка та управління знаннями», що складається з таких тем: методологічні основи економіки знань, знання як особлива інформація, застосування знань у сучасних організаціях, управління інтелектуальним капіталом, управління знаннями та їх зв’язок з інноваціями, управління знаннями у практиці менеджменту організації, економіка знань та науково-технічний розвиток, організація передачі знань, формування системи наукової роботи і освіти в Україні, буде корисна майбутнім керівникам різних ланок управління підприємством, менеджерам, економістам, фінансистам.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка та управління знаннями» є формування у студентів компетентностей щодо управління знаннями, застосовуючи організаційно-економічну основу з метою оптимізації рівня інтелектуального капіталу..

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка та управління знаннями» є: засвоєння принципів, методів і прийомів економіки знань; забезпечення бази для формування у студентів системи роботи зі знаннями на рівні підприємства (регіону, країни); сформування цілісного уявлення про інтелектуальний капітал підприємства (регіону, країни); забезпечення засвоєння принципів і методів управління знаннями та забезпечення інноваційних процесів на рівні підприємства (регіону, країни); набуття практичних навичок щодо економічних основ та управління знаннями.

  Компетентності, що забезпечує вивчення дисципліни:

  У результаті вивчення дисципліни «Економіка та управління знаннями» у студентів формуються наступні компетентності:

  • вміння здійснювати оцінку інтелектуального капіталу підприємства (регіону, країни);
  • здатність створювати стратегії ефективного формування й використання знань;
  • вміння здійснювати організацію науково-дослідної діяльності на рівні підприємства (регіону, країни);
  • можливість здійснювати розроблення стратегії інноваційного розвитку підприємства (регіону, країни);
  • здатність проводити оцінку рівня науково-технічного потенціалу підприємства (регіону, країни);
  • здатність проводити кількісну оцінку впливу інноваційного розвитку на результати діяльності підприємства (регіону, країни);
  • вміння організовувати трансфер отриманих знань.

  Базові знання, які необхідні для успішного опанування компетентностями:

  Знання основ регіональної економіки, управління персоналом, етики бізнесу, основ підприємництва, статистики.