• СОЦ-ПСИХОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА Психологія

  Психологія \ Psychology

  Пререквізити \ Prerequisites
  Базові знання з економічної теорії, анатомії, філософії \

  Basic knowledge of economic theory, anatomy, philosophy

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги) \ A brief summary of the academic discipline
  Навчальна дисципліна «Психологія» базується на галузі загальної психології. Цей курс спрямований на  вивчення  основних законів та закономірностей психології та поведінки людини. Психологія – це наукова та прикладна дисципліна, що передбачає феноменологічне та наукове вивчення психічних процесів та поведінки людини. Психологія намагається зрозуміти, яку роль відіграють ці категорії в діяльності людини, пов’язаній із повсякденним життям (сім’я, освіта та робота). Психологія містить багато напрямів дослідження та застосування, орієнтованих на такі сфери, як розвиток людини, спорт, здоров’я, економіка, реклама та засоби масової інформації та ін \ Academic discipline “Psychology” is based on the field of general psychology. This course is designed to provide an overview of the main laws and patterns of psychology and human behavior. Psychology is an academic and applied discipline involving the phenomenological and scientific study of mental processes and human behavior.  Psychology attempts to understand the role these categories play in human activity related to daily life (family, education and work). Psychology contains many sub-fields of study and application focused on areas such as human development, sports, health, economy, advertising and media etc.

  Вивчення цієї дисципліни сприятиме формуванню у студентів наступних вмінь та навичок щодо \ After successful studying  the academic discipline a student will obtain skills of:

  • Розуміння загальних характеристик сенсорно-перцептивних процесів \ Understanding the general characteristics of sensory-perceptual processes,
  • Розвитку уваги, пам’яті, мислення, уяви та уявлення в творчій діяльності \ Development of attention, memory, thinking, imagination and imagination in creative activity
  • Розуміння психологічної  природи  особистості \ Understanding the psychological nature of personality
  • Розвитку  психіки та становлення особистості \ Development  of the psyche and the formation of a personality
  • Дослідження психологічної  структури  особистості \ Investigation of the psychological structure of a personality
  • Розвитку свідомості, самосвідомості та рефлексивних  характеристик особистості \ Development of consciousness, self-awareness and reflective characteristics of an individual
  • Розуміння понять «гармонія» та фактів відхилення у розвитку особистості \ Understanding the concept  “harmony” and the facts of deviation in the development of a personality
  • Методологічних засад сучасних теорій особистості \ Methodological foundations of modern theories of a personality
  • Здібностей охарактеризувати  афективну  сфери особистості \ Abilities to characterize the affective realm of an individual
  • Розуміння принципів  та методів  психології емоцій \ Understanding the principles and methods of the psychology of emotions
  • Розуміння функціонального  призначення афективної сфери \ Understanding the functional purpose of the affective sphere
  • Управління емоційними  станами  і факторами  їх регуляції \ Management of emotional states and factors of their regulation
  • Розуміння характеристик емоцій інтересу, радості, здивування, печалі, гніву \ Understanding the characteristics of emotions of interest, joy, wonder, sadness, anger
  • Використання теорій  волі \ The use of will theories
  • Використання вольових  якостей особистості \ The use of volitional qualities of an individual
  • Дослідження проблем та методологічних  основ  структурного аналізу  діяльності \ Research of problems and methodological bases of structural analysis of activity
  Мета та основні задачі дисципліни \

  The goal and the main tasks of the academic discipline

  Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» – оволодіння знаннями та практичними навичками в сфері створення, розвинення  компетентностей щодо формування навичок психології. Основними завданнями даної навчальної дисципліни є засвоєння теорії та практиці психології  і закріплення їх на семінарських заняттях, формування навичок використання психологічних методик дослідження
  Компетентність, що забезпечує \ The competence provided
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей щодо використання знань психології \ ability to use knowledge of psychology
  Трудомісткість \ Intensiveness (hours)
  5 кредитів, 64 аудиторних години, 1 залік, 2 форми поточного контролю\

  5 credits, 64 class hours, 1 final test, 2 forms of current control