• Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Видавництво та поліграфія»

  Професійні компетентності випускника за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія»

  Другий (магістерський) рівень вищої освіти

  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність розробляти проекти та управляти ними.
  • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
  • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  • Здатність комплексно оцінювати вплив середовища функціонування технологічних і виробничих процесів для удосконалення параметрів продукції.
  • Здатність критично осмислювати проблеми видавництва і поліграфії та на межі галузей знань, а також перспективних напрямів розвитку галузі.
  • Здатність визначати головні функції і напрямки вдосконалення забезпечення виробництва розробляти заходи оперативного та перспективного управління, прогнозування і планування виробництва.
  • Здатність організовувати експлуатацію технічних та програмних засобів видавничого опрацювання інформації, матеріалів, аналізувати та оцінювати можливості адаптації технологічних комплексів для ефективного використання під час підготовки усіх видів продукції видавництва та поліграфії у конкретній виробничій системі
  • Здатність розробляти та впроваджувати нові технологічні процеси, зокрема ресурсо- та енергозберігаючі технології, та види продукції у сфері видавництва та поліграфії, здійснювати оптимізацію виробничих процесів відповідно до поставлених вимог.
  • Здатність організовувати діяльність та ефективно керувати установами/підрозділами у сфері видавництва та поліграфії
  • Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти для досліджень у сфері видавництва та поліграфії, а також забезпечення якості продукції
  • Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері видавництва і поліграфії та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням технічних, економічних, соціальних, правових та екологічних аспектів
  • Проводити аналіз сучасних цифрових медіапродуктів як культурних форм напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства
  • Здатність до здійснення організації виробництва електронного мультимедійного видання
  • Проводити аналіз структури та контенту проектів інтерактивних медіа