• Професійні компетентності випускника за спеціалізацією «Прикладна економіка»

  • Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.
  • Здатність до професійної комунікації в сфері економіки англійською мовою.
  • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів.
  • Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
  • Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
  • Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
  • Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.
  • Здатність володіти прийомами удосконалення та подальшого розвитку системи методів та важелів регулювання економічних і соціальних процесів та оцінки їх ефективності на мікро-, мезо- та макро рівнях.
  • Здатність до застосування економетричних методів дослідження масових соціально-економічних процесів для цілей прогнозування та управління ними.
  • Здатність застосовувати професійно профільовані знання у галузі моделювання складних систем для розробки управлінських заходів у багаторівневих соціально-економічних системах, оптимізації їх діяльності.
  • Здатність до побудови моделей багатокритеріальних завдань прийняття управлінських рішень в економічних системах.