• МАГ-МАЙНОР Безпека банківських установ

  Безпека банківських установ

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):
  Базові знання з дисциплін “Менеджмент”; “Фінанси”, “Інформатика”
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна “Безпека банківських установ” буде корисна для ознайомлення керуючим банків, начальникам кредитних відділів, начальникам відділів безпеки, відділів фінансового моніторингу, фахівцям з безпеки, начальникам інших відділів та департаментів банківських установ.

  В умовах загострення конкуренції на ринку банківських продуктів для будь-якої банківської установи актуальною є активізація  зусиль з побудови дієвої системи безпеки, яка б захищала від витоку інформації, крадіжок, розтрат, фізичних небезпек, загроз з боку конкурентів, проблемних працівників, недобросовісної конкуренції та банківського шпигунства. Належний рівень безпеки банківських установ є запорукою їх фінансової стійкості.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту отримати знання з: проектування системи фінансово-економічної безпеки банківських установ; розробки структури відділу безпеки банку;  визначення специфічних функцій відділу безпеки банківських установ; визначення та виявлення внутрішніх  і зовнішніх загроз діяльності банку; розробки інструкцій щодо попередження шахрайства і зловживань службовим положенням; здійснення протидії шахрайству, зловживанням та недобросовісній конкуренції; виявлення фактів банківського шпигунства; проектування системи охорони в банківських установах; підготовки аналітичних звітів за результатами інформаційного аудиту та моніторингу фінансово-економічної безпеки банківських установ

  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей та знань щодо  організації та управління безпекою банківських установ.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • розглянути сутність, види банківської безпеки;
  • опанувати питання формування системи управління фінансово-економічною безпекою банківських установ;
  • розглянути питання протидії банківському шпигунству, шахрайству, недобросовісній конкуренції, витоку інформації;
  • оволодіти методикою оцінки рівня фінансово-економічної безпеки банку;
  • організувати виконання функцій із забезпечення силової охорони банку
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей до  організації та управління безпекою  банківських установ.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік