• МАГ-МАЙНОР Аудит державних фінансів

  Аудит державних фінансів

  Результати навчання.

  • знання чинного міжнародного та вітчизняного нормативно-правового забезпечення аудиту державних фінансів в Україні;
  • уміння визначати категоріальний апарат та найбільш сучасні й ефективні різновиди аудиту державних фінансів;
  • уміння визначати права, обов’язки та  відповідальність суб’єктів аудиту державних фінансів;
  • уміння планувати та застосовувати методи і прийоми аудиту державних фінансів;
  • навички проводити оцінювання результатів, виявляти причини порушень у ході використання бюджетних коштів і майна;
  • навички розробляти рекомендації за результатами аудиту державних фінансів;
  • уміння здійснювати державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, аудит діяльності суб’єктів господарювання, аудит виконання місцевих бюджетів, внутрішній аудит органу державного сектору

  Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Фінанси”, “Фінансовий облік”, “Звітність підприємств”, “Аудит”,”Аналіз господарської діяльності”.

  Зміст.

  Історія виникнення та розвитку аудиту державних фінансів. Сутність та організаційно-правові засади аудиту державних фінансів. Класифікація аудиту державних фінансів. Суб’єкти аудиту державних фінансів. Організація державного фінансового аудиту Державною аудиторською службою України. Організація внутрішнього аудиту в органах державного сектора. Організація аудиту державних фінансів з боку Рахункової палати України. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (аудит ефективності). Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання. Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів. Державний фінансовий аудит окремих господарських операцій. Внутрішній аудит в органах державного сектора. Аудит ефективності надходжень та використання бюджетних коштів з боку Рахункової палати України. Фінансовий аудит надходжень та використання бюджетних коштів з боку Рахункової палати України.

  Рекомендовані джерела.

  1. Дікань Л. В. Державний аудит : підручник / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 412 с.

  2. Дікань Л. В. Держаний аудит : навч. посібн. / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. Дікань. – К. : Знання, 2011. – 503 с.

  3. Дікань, Л. В. Аудит державних фінансів : конспект лекцій / Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 87 с.

  4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

  5. Про Рахункову палату : Закон України від 2 липня 2015 року № 576-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/576-19.

  6. Про утворення Державної аудиторської служби України : Постанова кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 868 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/868-2015-п.

  7. Стандарти з аудиту державних фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/232351?cat_id=32836

  8. Дікань Л. В. Контроль у бюджетних установах 12.3 [Електронний ресурс] : підручник: затв. МОН / за ред. В. С. Пономаренка ; керівник проекту В.М. Анохін; комп. верстка, дизайн, обробка зобр., звуку, відеомонтаж, анімація: Л. В. Дікань, Л. В. Синюгіна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Режим доступу: http://10.2.0.197/el_books/books/inf_sys_dep/control_of_budget_istitution/0.swf.

  9. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І.Ю., Шульга Н.В.; за заг. ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – 412 с.

  10. Контроль в бюджетних установах: теорія та практика : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова [та ін.]; за заг. ред. Л. В. Дікань – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 332 с.

  11. Хомутенко В. П., Луценко І. С., Хомутенко А. В. Державний аудит публічних фінансів: навч.посіб. – Одеса: «Кримполіграфпапір», 2016. – 412 с.

  Методи навчання.

  Лекції, семінарські та практичні заняття з використанням інформаційних технологій.

  Методи оцінювання:

  • поточний контроль (опитування, поточні контрольні роботи, перевірка самостійної роботи);
  • підсумкова контрольна робота (колоквіум);
  • підсумковий контроль (залік).

  Мова навчання. Українська.