• Аспірантура: Педагогічна практика

  Педагогічна практика

  Мета проведення ПП – підвищення рівня набуття аспірантами компетентностей щодо здійснення освітнього процесу, навчання, розвитку і професійної підготовки студентів до певного виду професійно-орієнтованої діяльності.

  Обсяги

  Обов’язковий обсяг педагогічної практики аспіранта за кожною освітньо-наукових програм (спеціальностей) – 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: 50 годин – навчальна робота, а решта – методична та організаційна робота.

  Планування та облік навчальної, методичної та організаційної роботи, яка виконується аспірантами в ході педагогічної практики, здійснюється згідно з «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників».

  За потреби (рішенням кафедри та наукового керівника), обсяги педагогічної практики аспіранта можуть бути збільшені. У такому випадку величина, на яку фактично відпрацьована аспірантом ПП перевищує передбачений навчальним планом підготовки аспіранта обсяг ПП, зазначається у індивідуальному плані роботи аспіранта та у академічній довідці (як виконане позакредитне навантаження).

  Педагогічна практика може виконуватися аспірантом протягом нормативного терміну підготовки в аспірантурі (4 роки). Обсяги виконаної аспірантом ПП упродовж всього періоду підготовки в аспірантурі Університету накопичуються.

  Форми та види

  ПП аспірантів може включати такі форми та види педагогічної діяльності:

  • проведення практичних (лабораторних, семінарських) занять;
  • участь у розробленні (оновленні) навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни;
  • перевірка курсових і контрольних робіт, рефератів, звітів із практик студентів;
  • відвідування занять провідних викладачів фахових дисциплін, майстер-класів експертів і фахівців у галузі наукового дослідження аспіранта;
  • керівництво науково-дослідною роботою студентів;
  • проведення консультацій зі студентами, практики,
  • інші види аудиторного та поза аудиторного навчального навантаження.

  Керівництво

  Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням педагогічної практики аспіранта здійснюється його науковим керівником.

  Зміст

  Конкретний зміст, завдання, тривалість та період педагогічної практики аспіранта визначається у індивідуальному плані педагогічної практики, який розробляється керівником практики та затверджується на засіданні кафедри до початку практики аспіранта.

  Приклад індивідуального плану (ПП) аспірантів

  Звітування та оцінювання

  По завершенню ПП аспірант готує звіт про проходження педагогічної практики, який, разом з матеріалами, що підтверджують зазначені у звіті показники, подає на рецензування керівнику практики та захищає на засіданні кафедри.

  Результати ПП аспіранта оцінюються за 100-бальною (що прийнята у ХНЕУ ім. С. Кузнеця) та національною шкалами за підсумками захисту звіту про проходження ПП на засіданні кафедри. Мінімальна сума балів, що дозволяє зарахувати результати проходження ПП аспіранта – 60 балів (за національною шкалою «задовільно»).

  Критерії оцінювання ПП

  Оцінка за проходження ПП враховується під час наступної чергової аспіранта (звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за семестр) на кафедрі.

  Документи

  За підсумками обговорення результатів проведеної аспірантом ПП на засіданні кафедри ухвалюється рішення щодо оцінювання та затвердження результатів (або повторного проходження)  ПП аспіранта (для кожного аспіранта кафедри окремо).

  Відомості про виконану аспірантом (затверджену кафедрою) ПП з оцінкою заносяться до:

  • протоколу кафедри, витяг з якого надається до відділу аспірантури і докторантури у п’ятиденний термін, після проведення відповідного засідання кафедри;
  • індивідуального плану роботи аспіранта у блок «Педагогічна практика».

  Типова програма практичної підготовки (педагогічна практика) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Робочі програми педагогічної практики для здобувачів за кожною зі спеціальностей подані у підрозділі Навчально методичне забезпечення за освітньо науковими програмами та у розділі ПНС “Аспірантура: Практика”

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Аспірантура»