• Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Інформаційні системи та технології»

  Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Інформаційні системи та технології»

   Інтегральна компетентність

  • Магістр здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних систем та технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних систем та технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

  Загальні компетентності

  • ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  • ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.
  • ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
  • ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
  • ЗК5. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  • ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.
  • ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  • ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  • ЗК10. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
  • ЗК11. Здатність працювати в команді.
  • ЗК12. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей).
  • ЗК13. Здатність працювати автономно.
  • ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
  • Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
  • СК1. Здатність до управління на основі планів, гібридних і гнучких підходів до розробки.
  • СК2. Здатність до визначення і документування вимог до системи.
  • СК3. Здатність управляти проектами розвитку інформаційних систем.
  • СК4. Здатність до вибору відповідних технологій управління даними на основі вимог предметної області.
  • СК5. Здатність до вибору і використання відповідних методів аналітики.
  • СК6. Володіння навичками інтеграції і підготовки даних, захоплених з різних джерел для цілей аналітики.
  • СК7. Здатність приймати участь в стратегічному плануванні ІС.
  • СК8. Здатність до планування і впровадження ІС управління.
  • СК9. Здатність до розуміння принципів архітектури підприємства і цінності її для бізнесу.
  • СК10. Здатність до комунікації і розгортання архітектури підприємства.
  • СК11. Здатність до впровадження та управління процесами аудиту якості.
  • СК12. Володіння навичками розробки бізнес-плану.
  • СК13. Здатність до розуміння того як застосовувати творчі підходи до вирішення проблем, які пов’язані з технологіями.
  • СК14. Здатність до управління ризиками інформаційних систем.
  • СК15. Здатність до підтримки етичної культури.
  • СК16. Здатність до моніторингу нових технологій для розуміння їх потенціалу для підтримки предметної області