• МАГ-МАЙНОР Маркетинг інновацій

  Маркетинг інновацій

  Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з основ маркетингу та інноваційного менеджменту
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Маркетинг інновацій» буде корисна майбутнім маркетологам, менеджерам, економістам, фінансистам, а фахівцям у галузі інформаційних технологій.

  Провідна роль інновацій у економічному розвитку сучасних підприємств обумовлює необхідність приділення особливої уваги вивченню особливостей їх створення, просування на національний та міжнародний ринки, втілення у практичну діяльність на всіх економічних рівнях.

  Реалізація інноваційного потенціалу підприємств багато в чому залежить від їх спроможності застосовувати сучасні підходи до просування інновацій на світових ринках, задовольняти потреби споживачів у нових ефективних технологіях, інтелектуалоємних товарах та послугах. У таких умовах важливості набуває вміння керівників усіх рівнів проводити маркетингові дослідження інноваційних ринків, прогнозувати попит та пропозицію на ринку інноваційних товарів та послуг. Отже, фахівцям, які в майбутньому планують займатися розвитком власного бізнесу або ж працювати з іншими підприємствами ця дисципліна буде корисною і надасть змогу набути практичних навичок у галузі виведення на ринки нових товарів та послуг.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • проводити ідентифікацію та аналіз ключових потреб споживачів інноваційної продукції;
  • визначати оптимальні методи позиціонування та просування інновацій на всіх економічних рівнях;
  • оцінювати результати маркетингової діяльності у галузі інновацій;
  • здійснювати комплексне управління маркетингом інновацій на підприємствах.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою дисципліни «Маркетинг інновацій» є формування знань і навичок стосовно методів розробки маркетингу інновацій та його впровадження на підприємствах.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології маркетингу інновацій,
  • уміння приймати рішення в галузі маркетингу інновацій для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективного розвитку напрямів бізнесу підприємства,
  • застосування сучасних підходів до інтегрованих маркетингових комунікацій з використанням інтернет-технологій, соціальних мереж,
  • проведення маркетингових досліджень ринку інноваційної продукції.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності застосовувати методи і технології маркетингу при просуванні інноваційної продукції, проводити маркетингові дослідження на ринку інновацій, сегментування та позиціонування на ринку інновацій.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 6 форм поточного контролю