• Позауніверситетська діяльність та дозвілля

  Позауніверситетська діяльність та дозвілля

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) залучає студентів до позауніверситетської діяльності та робить різноманітним їх дозвілля, а саме: залучає студентів до участі у громадському житті ХНЕУ ім. С. Кузнеця, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника; підтримує студентську творчу ініціативу; сприяє в навчальній, науковій та творчій діяльності студента; забезпечує виконання студентською молоддю своїх обов’язків як громадянина i студента; організовує культурно-освітні та фізкультурно-масові заходи; сприяє створенню наукових, спортивних, творчих студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координацію їх діяльності.

  Самоврядування в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця складається з наступних органів:

  • Первинна профспілкова організація студентів;
  • Молодіжна організація;
  • Студентські ради семи гуртожитків Студентського містечка;
  • Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів (НТ САД);
  • Спільнота студентів-інжеківців – випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • Добровільне студентське об`єднання «Правопорядок»;
  • Студентський дебатний клуб;
  • Студентський спортивний клуб;
  • Студентський молодіжний центр;
  • Волонтерський штаб;
  • Студентський старостат;
  • Студентський театр «Кузнеці».

  Основні функції завдання та напрями діяльності Самоврядування

  Самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

  1. Сприяєте формуванню у студентів університету патріотизму, поваги до України, рідного міста та ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а також почуття національної свідомості, гідності.

  2. Забезпечує захист прав та інтересів студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо задоволення потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, розвитку особистості, відпочинку тощо.

  3. У партнерських відносинах допомагають університету в організації та проведенні навчально-виховної роботи.

  4. Організовують побут студентів у гуртожитках і здійснюють заходи, спрямовані на організацію дозвілля, збереження майна, підтримання на­лежного санітарного стану, економії енерго-, водоресурсів.

  5. Координують діяльність факультетських органів самоврядування, а через них – старостат академічних груп.

  6. Здійснюють контроль за дотриманням студентами Кодексу професійної етики та організаційної культури ХНЕУ ім. С. Кузнеця, правил внутрішнього розпорядку університету.

  7. Сприяють пошуку та підтримці талано­витих дослідників серед студентів, наданню їм всебічної організаційно-методичної допомоги.

  8. Сприяють створенню умов для всебічного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо.

  9. Сприяють діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань і клубів за інтересами.

  10. Сприяють участі в кафедральних, загальноуніверситетських, а також регіональних, всеукраїнських, міжнародних студентських проектах, конкурсах, конференціях.

  11. Беруть участь в організації дозвілля та відпочинку студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця: проводять вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, екскурсії тощо.

  12. Пропагують здоровий спосіб життя, сприяють оздоровленню студентів, запобігають вчиненню студентами правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

  13. Залучають студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету.

  14. Організовують співробітництво зі студентськими організаціями інших ВНЗ, представляють ХНЕУ ім. С. Кузнеця у місцевих, регіональних і всеукраїнських сту­дентських та молодіжних організаціях;

  15. Забезпечують участь студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця у реалізації державної молодіжної політики, співпрацюють з профільними Департаментами, комітетами та іншими структурами державної влади;

  Молодіжна організація Харківського національного економічного університеті імені Семена Кузнеця (МО ХНЕУ ім. С. Кузнеця) є органом студентського самоврядування, яка об’єднує на добровільних засадах всіх студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця для представництва її прав та інтересів.

  МО ХНЕУ ім. С. Кузнеця діє на принципах:

  1) добровільності, колегіальності, відкритості;

  2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

  3) рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;

  4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

  Метою МО ХНЕУ ім. С. Кузнеця є створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу, талантів та здібностей молоді ХНЕУ ім. С. Кузнеця, покрашення їхньої професійної підготовки, а також підтримка і розвиток студентського самоврядування і традицій університету. МО ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечує захист прав та інтересів студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця і їхню участь в управлінні університетом.

  Наукове товариство студентів, аспірантів та докторантів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця ( НТ САД) – консультативно-дорадчий орган, покликаний сприяти професійному становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді ХНЕУ ім. С. Кузнеця, координації, організаційному та науково-методичному забезпеченню роботи з обдарованою молоддю, створенню сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, аспірантів, докторантів університету, залученню їх до активної  науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в  університеті, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.

  НТ САД поєднує студентів, аспірантів та докторантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які займаються науковою діяльністю, у віці до 35 років включно, які поділяють цілі НТ САД та беруть участь у вирішенні завдань, що стоять перед науковим товариством.

  Молодіжна організація студентів «Спільнота ІНЖЕКівців» Харківського національного економічного університеті імені Семена Кузнеця (Спільнота) є університетською молодіжною студентською організацією, яка об’єднує студентів на основі добровільності та спільності інтересів з метою виконання завдань та цілей положення.

  Принципи Спільноти: демократизму; законності; гласності; гуманності.

  Основною метою діяльності Спільноти є сприяння підвищенню обізнаності молоді (а саме учнів випускних класів шкіл) у питаннях вибору майбутньої професії, проведення профорієнтаційної роботи, розповсюдження інформації щодо можливостей навчання в ХНЕУ ім. С. Кузнеця: освітніх програм, міжнародної діяльності, наукової діяльності, заходів органів студентського самоврядування та інше, сприяння розвитку молодіжного руху серед студентів університепту, підвищення культури студентської молоді, сприяння реалізації організаційного потенціалу молодих людей, створення умов для організованого дозвілля та спілкування, формування у студентів патріотизму до фундаментальних цінностей університету.

  Добровільне студентське об’єднання «Правопорядок» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (далі – ДСО «Правопорядок») – постійно діючий орган студентського самоврядування, сформований на добровільній основі студентів та утворений вищим навчальним закладом для профілактики і припинення правопорушень серед молоді та студентів.

  Основна мета та завдання ДСО «Правопорядок» є: попередження і припинення різних правопорушень; взаємодія з адміністрацією ХНЕУ ім. С. Кузнеця, з органами внутрішніх справ при організації охорони громадського порядку при проведенні молодіжних (студентських) заходів, що проводяться університетом; відповідально відноситься до поставлених завдань і діяти в рамках своїх повноважень; організація профілактики правопорушень у молодіжному середовищі.

  «Дебатний клуб» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Клуб) об’єднує студентів на основі добровільності та спільності інтересів з метою виконання завдань та цілей.

  Основною метою діяльності Клубу є розвиток успішної спільноти різносторонньо обізнаної і соціально активної молоді, об`єднаної грою дебати.

  Досягнення мети діяльності Клубу можливе за умовою виконання наступних основних завдань, а саме:

  • підвищення інтелектуального рівня студентської молоді;
  • проведення регулярних засідань Клубу;
  • сприяння та заохочення студентів до участі у міських та всеукраїнських турнірах з дебатів;
  • інформування членів Клубу та інших студентів щодо правил та строків подачі заяв на актуальні дебатні турніри.

  Студентський спортивний клуб «ІНЖЕК» (надалі ССК «ІНЖЕК») поєднує студентів та аспірантів денної форми навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які займаються спортивною, спортивно-масовою та фізкультурно-оздоровчою діяльністю,  які поділяють цілі ССК «ІНЖЕК» та беруть участь у вирішенні завдань, що стоять перед Клубом.

  Завдання клубу – пропаганда фізичної культури та спорту в університеті, як важливого засобу укріплення здоров’я студентів та аспірантів денної форми навчання; залучення студентської молоді до регулярних занять фізичною культурою, спортом та туризмом; організація і проведення спортивних, спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів в університеті; виявлення кращих спортсменів університету; сприяння у формуванні збірних команд факультетів з різних видів спорту для участі у Спартакіаді ХНЕУ ім. С. Кузнеця; сприяння у формуванні збірних команд університету з різних видів спорту для участі у змаганнях різного рівня.

  Студентський Молодіжний центр (МЦ) – консультативно-дорадчий орган, покликаний сприяти виявленню обдарованої студентської молоді, максимальному використанню творчого потенціалу молоді ХНЕУ ім. С. Кузнеця, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, залученню їх до активної участі в роботі аматорських колективів університету, в створенні та проведенні культурних, громадсько-політичних, інших заходах щодо покращення та урізноманітнення форм роботи зі студентською молоддю.

  МЦ поєднує студентів та аспірантів у 26 аматорських гуртках художньої творчості.

  Молодіжна організація «Клуб інтелектуальних ігор» (Клуб) є студентським самоврядуванням молодіжної організації, яке об’єднує студентів на основі добровільності та спільності інтересів з метою виконання завдань та цілей.

  Основною метою діяльності Клубу є сприяння популяризації інтелектуальних ігор в ХНЕУ ім. С. Кузнеця через підвищення інтелектуального рівня студентської молоді, створення умов для організації та проведення тренувань з інтелектуальних ігор («Що? Де? Коли?», «Своя гра», «Брейн-ринг»), проведення регулярних тренувань з інтелектуальних ігор на базі університету, сприяння та заохочення студентів до участі у регіональних та всеукраїнських змаганнях з інтелектуальних ігор, що проводяться на базі ЛУК (Ліги Українських Клубів), інших організацій, інформування членів Клубу та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо правил та строків подачі заяв на актуальні інтелектуальні ігор, які мають проводитися у місті Харкові та за його межами.