• Аспірантура: Захист дисертації

  Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

   

  Загальна логіка захисту дисертації

  Порядок захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (для аспірантів вступу 2016 року та пізніше) визначений Постановою КМУ №167 від 06.03.2019 р. «Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії». Увага, цей «тимчасовий порядок» діє до 31 грудня 2021 р.

  Основні принципи та положення «експериментального порядку» захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії наочно наведені у презентації Михайла Голубєва (МОН).

  У цілому процес захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за «експериментальним порядком» має таку логіку – Блок-схема.

   

  Вимоги до дисертації (дисертаційного дослідження)

  1. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації.

  До таких наукових публікацій зараховуються:

  не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;

  статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

  Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q 1 – Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій.

  2. Дисертація подається у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, виконується здобувачем особисто, повинна містити наукові положення, нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення для певної галузі знань та підтверджуються документами, які засвідчують проведення таких досліджень, а також свідчити про особистий внесок здобувача в науку та характеризуватися єдністю змісту.

  Вимоги щодо оформлення дисертації

   

  Пакет основних документів, який готує аспірант до захисту:

  1. копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
  2. копія диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту;
  3. копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби);
  4. витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення);
  5. витяг з протоколу засідання вченої ради університету щодо затвердження теми дисертації;
  6. довідки про участь у науково-дослідній роботі із зазначенням номерів державної реєстрації та найменуванням організації, де виконувалася робота;
  7. довідки про впровадження (використання) результатів дослідження здобувача (Зразок);
  8. копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань;
  9. дисертацію в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;
  10. службова записка для отримання академічної довідки у відділі аспірантури і докторантури та список публікацій, що вийшли у друці  /опубліковані в електронних збірниках;
  11. академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми;
  12. висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу з ДАТОЮ у чотирьох примірниках;
  13. відомості про атестацію здобувача у електронному вигляді (зразок додається);
  14. заява щодо призначення рецензентів та визначення структурного підрозділу, де проводитиметься попередня експертиза дисертації;
  15. витяг з протоколу засідання вченої ради університету про призначення рецензентів та визначення структурного підрозділу, де проводитиметься попередня експертиза дисертації;
  16. витяг з протоколу фахового семінару з ДАТОЮ у трьох примірниках.
  17. висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації з ДАТОЮ у чотирьох примірниках:
  18. довідка з місця роботи після відрахування з аспірантури;
  19. заява щодо утворення ради для проведення захисту дисертації, у тому числі призначення голови ради та офіційних опонентів;
  20. копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчені звання голови та членів ради;
  21. витяг з протоколу засідання вченої ради університету про утворення ради для захисту дисертації;
  22. заява щодо проведення атестації.

   

  Службова записка для отримання академічної довідки у відділі аспірантури і докторантури

  Зразок Висновка наукового керівника

  Зразок Відомостей про атестацію здобувача

  Спеціалізовані вчені ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця

   

  Вимоги до членів спеціалізованої вченої ради для разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (далі – Ради):

  Рада утворюється у складі голови та членів ради – 2-х рецензентів і 2-х опонентів.

  Вимоги до рецензентів:

  1. Штатний працівник закладу вищої освіти (наукової установи), де утворюється рада, та має науковий ступінь і є компетентним вченим з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача.
  2. Компетентність вченого підтверджується присудженим йому науковим ступенем з відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєним йому вченим званням за відповідною кафедрою (спеціальністю) та/або науковими публікаціями з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача.
  3. Рецензент повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав.
  4. Один з рецензентів може бути доктором філософії (кандидатом наук), але не раніше ніж через п’ять років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук).
  5. Рецензентом не може бути призначено близьких осіб здобувача, його наукового керівника та співавтора будь-якої наукової публікації здобувача.

  Вимоги до опонентів

  1. Не є штатним працівником закладу вищої освіти (наукової установи), де утворюється рада, та має науковий ступінь і є компетентним вченим з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача.
  2. Компетентність вченого підтверджується присудженим йому науковим ступенем з відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєним йому вченим званням за відповідною кафедрою (спеціальністю) та/або науковими публікаціями з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача.
  3. Опонент повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав.
  4. Один з опонентів може бути доктором філософії (кандидатом наук), але не раніше ніж через п’ять років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук).
  5. Опонентами можуть бути іноземні вчені з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача.
  6. Опоненти не можуть бути співробітниками одного закладу вищої освіти (наукової установи).
  7. Опонентом не може бути призначено близьких осіб здобувача, його наукового керівника та співавтора будь-якої наукової публікації здобувача.

  Вимоги до голови:

  Штатний науково-педагогічний (науковий) працівник закладу вищої освіти (наукової установи), де утворюється рада, який має науковий ступінь доктора наук.

  Повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав.

  Головою ради не може бути призначено:

  • наукового керівника здобувача;
  • керівника (заступника керівника) закладу вищої освіти (наукової установи), в якій утворюється рада;
  • співавтора наукових публікацій здобувача;
  • рецензента монографії здобувача;
  • близьких осіб здобувача.

   

  Корисні посилання при підготовці до захисту:

  Перелік публікацій науково-педагогічних працівників ХНЕУ ім.С.Кузнеця в 2009-2020 рр. у журналах, які реферуються в Sciverse Scоpus (за даними www.scopus.com)

  Перелік публікацій науково-педагогічних працівників ХНЕУ ім.С.Кузнеця в 2009-2020 рр. у журналах, які реферуються в Web of Science Core Collection (за даними http://webofscience.com)

  Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

  ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

   

  Вебінар: «Відрахування з аспірантури та підготовка до захисту дисертації у разових СВР» 16.04.2020

   

  Запитання щодо відрахування з аспірантури та захисту дисертації у разовых СВР надсилайте на електронну адресу відділу аспірантури і докторантури depphdhneu@gmail.com

   

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Аспірантура»