• Контроль та облік фізичної підготовки у військовому підрозділу

             Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
             Базові знання з фізичного виховання.
             Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
             Навчальна дисципліна «Контроль та облік фізичної підготовки у військовому підрозділу» буде корисна майбутнім офіцерам запасу, студентам хто збирається поступати на факультет підготовки офіцерів запасу.
             Контроль фізичної підготовки є однією з функцій управління, важливим елементом організації процесу фізичної підготовки. Правильно організований контроль дозволяє глибоко й всебічно вивчити та оцінити фізичний стан фізичної підготовки, проаналізувати динаміку його змін за певний проміж уток часу, вивчити позитивний досвід навчання і виховання військовослужбовців у процесі фізичної підготовки, виявити недоліки, намітити заходи щодо їх усунення та подальшого підвищення фізичної підготовленості військовослужбовців. Реформи, які постійно відбуваються у ЗС України вимагають постійної уваги за змінами, що стаються в системи фізичної підготовки.
             Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
  • знати принципи та структуру системи контролю рівня фізичної готовності військовослужбовців і підрозділів до бойової діяльності та якості керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки;
  • аналізувати процес фізичної підготовки військовослужбовців;
  • володіти методами обліку;
  • знати способи складання та подання звітності;
  • володіти особливостями ведення оперативного та підсумкового обліку;
  • виконувати стандартні функціональні проби та нормативи з фізичної підготовленості, вправи військово-спортивного комплексу.
             Мета та основні задачі дисципліни:
             Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо ведення контролю фізичної підготовки у військовому підрозділу та складання звітності.
             Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
  • засвоєння змісту керівних документів, що регламентують діяльність з організації контролю та оцінки фізичної підготовки у військових частинах;
  • вивчення та характеристика загальних вимог, які ставляться до ведення контролю фізичної підготовки у військовому підрозділу;
  • ознайомлення з порядок планування та проведення контролю фізичної підготовки у військовому підрозділу.
             Компетентністьщо забезпечує:
             Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність контролювати ефективність процесу фізичної підготовки у військовому підрозділу та складати звітність.
             Трудомісткість:
             150 годин, залік.