• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Тайм-менеджмент

  Тайм-менеджмент

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання в галузі менеджменту.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
  Навчальна дисципліна «Тайм-менеджмент» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто планує підвищити особисту ефективність та здобути навички управління часом.

  Основними перевагами дисципліни є практична спрямованість та формування вмінь ефективного використання часу для підвищення особистої ефективності. При викладанні дисципліни активно застосовуються ситуаційні завдання, кейси, тренінгові вправи, ділові ігри, презентації тощо.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • опанувати технології ефективного використання часу,
  • застосовувати методи та інструменти тайм-менеджменту для підвищення особистої ефективності;
  • організовувати процеси планування часу на особистому та корпоративному рівні;
  • ставити цілі, виділяти пріоритети між процесами з урахуванням фактору часу та розподіляти задачі між виконавцями й у часі.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою даної дисципліни є формування системи базових знань, умінь та практичних навичок для застосування інструментів щодо оптимізації витрат часу для ефективного досягнення поставлених цілей та підвищення особистої та професійної ефективності.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • ознайомлення з основними категоріями часу;
  • придбання теоретичних знань i практичних навичок щодо розподілу та використання часового ресурсу;
  • застосування на практиці знань щодо інструментів тайм-менеджменту;
  • формування умінь постановки цілей та визначення пріоритетів;
  • засвоєння основ делегування повноважень як інструменту ефективного тайм-менеджменту.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує у студентів  формування здатності застосовувати інструменти тайм-менеджменту для ефективної організації виробничих процесів.

  Трудомісткість:
  5 кредитів, 150 годин, залік