• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Репутаційний маркетинг

  Репутаційний маркетинг

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з економіки підприємства, менеджменту, маркетингу.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  На теперішній час в структурі економіки більшості розвинених країн домінує сфера послуг, і спостерігається тенденція щодо стійкого зростання її питомої ваги. При цьому все більше зростає вплив інтернета та маркетингових технологій на функціонування та розвиток  сервісних підприємств. Репутація підприємства або бренда багато в чому залежить від відгуків в інтернеті, особливо якщо мова йде про підприємства сфери послуг або онлайн-продажів. Отже, дослідження проблематики управління репутацією в інтернеті набувають важливого значення, є актуальним та своєчасним, а набуття відповідних знань та компетентностей щодо особливостей репутаційного маркетингу є необхідною передумовою успішної діяльності сучасних фахівців.

  Курс «Репутаційний маркетинг» фокусується на розробці комплексу маркетингового інструментарію щодо управління репутацією бренду/підприємства в мережі Інтернет та офлайні. Опанування теоретичними знаннями та розвиток практичних навичок щодо захисту ділової репутації та формуванню потрібного іміджу в сучасних умовах інформаційної економіки є вкрай важливим для майбутніх фахівців. Саме тому вивчення навчальної дисципліни «Репутаційний маркетинг» є актуальним та своєчасним.

  Вивчення цієї дисципліни сприятиме формуванню у студентів наступних вмінь та навичок:

  • моніторинг інформаційного поля щодо бренду;
  • формування позитивного іміджу, підвищення впізнаваності бренду серед цільової аудиторії;
  • здатність використання інструментарію CROWD-маркетингу (формування репутації);
  • розробка маркетингових заходів щодо підвищення лояльності споживача до бренду;
  • створення нових переваг бренду щодо конкурентів;
  • вибір засобів контент-маркетингу;
  • аналіз та оцінка зворотного зв’язку від споживачів, контроль відгуків, своєчасна робота з негативом;
  • розробка маркетингової стратегії управління репутацією бренду/підприємства.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання навчальної дисципліни «Репутаційний маркетинг» є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо управління репутацією бренду/підприємства, проведення комплексу робіт, спрямованих на управління репутацією та іміджем бренду в Інтернеті.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • моніторинг інформації щодо бренду, яку розміщено в онлайні;
  • використання здобутих під час навчання знань для використання маркетингового інструментарію щодо здійснення заходів з формування, підтримки та відновлення репутації бренда.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей щодо реалізації маркетингової стратегії управління репутацією бренду/підприємства.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 64 аудиторних годин, 1 залік, 4 форми поточного контролю.