• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Публічне врядування

  Публічне врядування

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з політичної економії, національної економіки.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Публічне врядування» буде корисна майбутнім економістам, фінансистам, менеджерам, економічним кібернетикам, спеціалістам з міжнародних економічних відносин, консалтингу і міжнародного бізнесу, спеціалістам з IT-технологій та всім тим, хто збирається працювати за фахом як в підприємницьких організаціях, так і в органах державної влади, місцевого самоврядування тощо.

  Дана навчальна дисципліна базується на визначенні умов для позитивної взаємодії влади, бізнесу та суспільства через побудову моделей публічного врядування («Good Governance») та нового публічного менеджменту («New Public Management»), формування засад децентралізованого управління, форми сучасної адміністративної діяльності, практичне застосування інструментів публічно-приватного партнерства, аутсорсингу, е-governance. Особливістю даної дисципліни є висвітлення переліку питань, що стосуються діяльності публічних організацій, впливовості громадського руху на ефективність публічного управління. Предметом дослідження навчальної дисципліни «Публічне врядування» є закономірності й процеси формування та прийняття управлінських рішень в публічній сфері із застосуванням технологій публічного врядування, з урахуванням процесів децентралізації ЄС. Перевагами вивчення даної дисципліни є набуття знань та професійних компетентностей щодо використання сучасних підходів та інструментів з вироблення та прийняття управлінських рішень у публічній сфері на різних рівнях (загальнодержавному, регіональному, місцевому тощо), що сприятиме позитивній взаємодії влади, бізнесу та суспільства.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • уміти порівнювати концепції, підходи та школи управління та аналізувати сучасні підходи до модернізації управління;
  • здійснювати вибір мето­дичного інструментарію для аналізу світових моделей децентралізованого управління та використовувати критерії для порівняння політико-адміністративних систем;
  • виявляти тенденції децентралізації в обраних державах і визначати оптимальні моделі децентралізації  на основі аналізу практичного досвіду провідних держав;
  • визначати  передумови та задачі нового публічного менеджменту та будувати систему адміністративної діяльності на основі конкурентної спрямованості;
  • використовувати елемен­ти public governance при прийняті управлінських рішень та застосовувати методи та технології регіонального врядування;
  • розробляти заходи щодо практичного застосування технологій державно-приватного партнерства;
  • набути здатності презентувати результати аналізу моделей децентралізованого управління та пропозицій щодо практичного застосування сучасних технологій публічного врядування;
  • набути здатності приймати управлінські рішення на основі використання методів та технологій регіонального врядування.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів  компетентностей щодо застосування сучасних управлінських технологій та інструментарію у публічній сфері в організаціях всіх форм власності з урахуванням процесів децентралізації та європейського досвіду.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • засвоєння моделей децентралізованого управління на основі європейського і міжнародного досвіду;
  • визначення критеріїв для опису результативності взаємодії влади, бізнесу та суспільства;
  • з’ясування теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрями його еволюції;
  • побудову моделей «Доброго врядування» («Good Governance»), «Нового публічного менеджменту» («New Public Management») та визначення форм сучасної адміністративної діяльності;
  • оволодіння понятійним апаратом публічного врядування («Public Governance»), його сутністю та видами з набуттям практичних вмінь його використання через призму державно-приватного партнерства;
  • оволодіння категоріальним апаратом регіонального врядування («Regional Governance») та дослідження практичних аспектів аутсорсингу, принципу єдиного вікна, е-governance.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності виробляти та приймати управлінські рішення на основі новітніх технологій публічного врядування, нового публічного менеджменту, регіонального належного врядування та публічно-приватного партнерства.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.