• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Математичні моделі та методи прийняття рішень

  Mathematical models and methods of decision-making

  (Математичні моделі та методи прийняття рішень)

  Prerequisites (basic knowledge needed to master the competencies successfully):

  Basic knowledge of foundations of higher mathematics, probability theory and mathematical statistics, econometrics

  Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Знання основ вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики, економетрики

  A brief summary of the academic discipline (general characteristics, peculiarities, advantages):

  The academic discipline Mathematical models and methods of decisionmaking”  will be useful for future managers and economists who are going to be competent in modern researches and their significance in further solving professional problems.

  This educational discipline presents a formulation and a characteristic of single- and multicriteria optimization problems; basis and application of single- and multicriteria optimization and methods of decision-making to solving economic problems.

  Elements of Mathematical models and methods of decision-making are applied as instrument of investigation and solving optimization economic problems for forming models of economic processes and developments, acquiring the necessary theoretical and practical knowledge for solving specific problems, which are set in the process of forming economic and mathematical models, and the obtaining the required mathematical knowledge for the study of other disciplines.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Дана навчальна дисципліна розглядає основи та застосування однокритеріальної і багатокритеріальної оптимізації та методів прийняття рішень при розв’язанні економічних задач, які необхідні майбутнім фахівцям для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, проведення маркетингових досліджень, прогнозування та планування розвитку економічних об’єктів різного рівня.

  The study of this academic discipline enables students:

  • to use the applied mathematical tools for economic problems;
  • to model the different situations with the help of obtaining knowledge;
  • to use material according to defined themes for economical researches;
  • to use the knowledge for solving the different economic problems;
  • to analyze the obtained result from the mathematical and practical viewpoint;
  • to give the corresponding economic and mathematical explanation.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • побудувати математичні моделі економічних об’єктів та процесів;
  • аналізувати та розв’язувати економічні задачі, застосовуючи однокритеріальну і багатокритеріальну оптимізації;
  • аналізувати та розв’язувати економічні задачі, застосовуючи методи прийняття рішень;
  • мінімізувати ризик при прийнятті управлінських рішень;
  • обґрунтувати управлінські рішення.

  The objective and the main tasks of the academic discipline

  The objective of this academic discipline is forming future specialists’ fundamental knowledge of single- and multicriteria optimization and methods of decision-making for a construction of economic-mathematical models and solving of applied economic problems.

  In order to achieve the objective, a student should carry out the following tasks:

  • knowing single- and multicriteria optimization;
  • knowing methods of decision-making;
  • mastering the fundamentals of the methodology of mathematical investigation of the applied economic problems;
  • mastering a construction of mathematical models and using single- and multicriteria optimization;
  • mastering methods of decision-making to investigate economic systems and processes;
  • independent broadening of knowledge;
  • development of logical and analytic thinking;
  • obtaining primary skills in independent-learning of mathematical and applied library sources.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи фундаментальних знань з однокритеріальної і багатокритеріальної оптимізації та методів прийняття рішень щодо застосування оптимізаційних методів для побудови економіко-математичних моделей та розв’язання прикладних економічних задач для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • вивчення теоретичних основ однокритеріальної оптимізації;
  • вивчення теоретичних основ багатокритеріальної оптимізації;
  • вивчення методів прийняття рішень;
  • дослідження економічних систем та процесів з використанням методів оптимізації та методів прийняття рішень.

  The competence provided:

  Studying of this discipline provides formation of skills to use the instrument of mathematical programming, stochastic programming, single- and multicriterion optimization and decision-making for solving economic problems and ability to form, solve and analyze the corresponding problems which are necessary for a modern economist in any sphere of his activity.

  Компетентність, що забезпечує

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців компетенції використання апарата стохастичного програмування, однокритеріальної та багатокритеріальної оптимізації та методів прийняття рішень для розв’язання економічних задач.

  Complexity:

  5 credits, 150 hours, final test

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік