• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Креативний менеджмент

  CREATIVE MANAGEMENT

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Менеджмент, макро-економІка, мІкро-економІка, економІчна теорІя, психологІя
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Сучасний етап розвитку суспільства характеризується все більш активним проникненням творчості зі сфери мистецтва і науки в інші сфери людської діяльності. Не стала винятком і сфера управління. У теорії управління останнім часом усе більше уваги стали приділяти проблемі широкого використання креативного потенціалу менеджерів і топ-менеджерів підприємства. У багатьох інститутах та університетах з’являються спеціальні курси креативного менеджменту, що сприяють розвитку навичок інноваційних творчих рішень в управлінні та бізнесі. У сучасному західному менеджменті управління процесами формування нових ідей у даний час відносять до креативного менеджменту. Актуальність креативного менеджменту обумовлена тим, що процеси трансформації, у яких знаходиться організація, неможливі без змін вимог до процесів створення нових знань, професіоналізму, креативності, інтелектуального рівня організації. Ці зміни повинні стосуватися: інноваційних здібностей, уміння вирішувати конфлікти, здібностей керівництва управляти інноваційними командами, розвитком особистості на основі нових технологій активізації мислення.
  Мета та основні задачі дисципліни
  формування у студентів інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних завдань, набуття знань і навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації.
  Компетентність, що забезпечує
  Здатність визначати особливості розвитку креативного класу, креативних індустрій; Здатність визначати типи конфіденційної інформації та джерела її розповсюдження; Здатність визначати способи мотивації творчих працівників;  Здатність застосовувати методи управління інноваційними командами; Здійснювати оцінку рівня інтегративності та креативності організації
  Трудомісткість
  5 кредитів, 64 аудиторні години, залік