• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР ІТ-підприємництво

  IT підприємництво

  Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з основ економіки, комп’ютерних наук
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «ІТ підприємництво» буде корисною майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, маркетологам та загалом усім, хто прагне займатися ІТ-бізнесом та мати власний бізнес.

  Ця навчальна дисципліна містить теоретичні знання та практичні навички виявлення різних ідей створення власного бізнесу, реєстрації та ліквідації підприємств різної форми власності. У процесі вивчення дисципліни освоюються матеріали з основ оподаткування, договірних відносин, ліцензування та патентування бізнесу. Також отримуються навички щодо формування взаємовідносин із оточенням, створення успішної команди, вивчення використання різних джерел фінансування бізнесу в ІТ сфері.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студентам:

  • створити новий бізнес на основі функціонування підприємств різної форми власності та правових обмежень бізнесу;
  • визначити оптимальні шляхи та тенденції аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища;
  • використовувати сучасні методи діагностики та експертизи ІТ-компаній з урахуванням особливостей їх функціонування;
  • визначити цілі та завдання ІТ-підприємств різних форм власності;
  • обґрунтувати потреби ІТ-підприємства у внутрішньому та зовнішньому фінансуванні;
  • визначити найкращі шляхи та напрямки розвитку ІТ-компанії;
  • обирати конкретні засоби та інструменти для належного ведення вашого бізнесу;
  • визначити ефективність функціонування та оптимізацію витрат бізнесу.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Мета та основні завдання дисципліни

  Мета навчальної дисципліни – формування у студентів компетенцій щодо концептуального розуміння основ функціонування підприємств різних форм власності в ІТ-галузі, набуття навичок створення власного бізнесу та підвищення ефективності управління бізнесом у ринкових умовах.

  Завданнями дисципліни є:

  • оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками щодо порядку створення та ліквідації підприємств різної форми власності;
  • оволодіння основами договірних відносин, ліцензування та патентування підприємництва в ІТ-галузі;
  • практичне застосування знань про формування взаємовідносин із зовнішнім середовищем;
  • розгляд питань ефективних методів маркетингу ІТ продуктів;
  • обґрунтування використання різних джерел фінансування бізнесу в інформаційній економіці.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування здатності до створення власного бізнесу та успішного розвитку бізнесу в ІТ-сфері.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, поточний контроль