• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Інтелектуальна власність

  Інтелектуальна власність

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки, інноваційного менеджменту, цивільного права.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  В умовах всеосяжної інтелектуалізації економіки інформація та знання перетворюються на рушійну силу інноваційного розвитку суспільства, творча розумова активність набуває статусу пріоритетної стратегічної діяльності, а проблеми стимулюванні та захисту інтелектуальної власності стають першочерговими як для окремих держав, так і для світової спільноти в цілому. Загальновизнано, що інноваційна модель розвитку ґрунтується на ефективному використанні інтелектуального потенціалу, широкомасштабному впровадженні в господарський обіг продуктів інтелектуальної праці, зростанні масштабів обороту інтелектуальної власності, цілеспрямованому та системному відтворенні наукоємних галузей, які формують ядро новітнього технологічного укладу.

  Складність економічної природи інтелектуальної власності, постійний динамічний розвиток її об’єктів та механізму комерціалізації привертають зростаючу увагу науковців та практиків, перетворюючи дослідження цього феномену в одну з найактуальніших економічних проблем. У зв’язку з цим розроблення та впровадження навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» до програми підготовки є актуальним.

  Вивчення цієї дисципліни сприятиме формуванню у студентів наступних вмінь та навичок:

  • економіко-правовий зміст інтелектуальної власності;
  • структуру інтелектуальної власності;
  • сутність і структуру промислової власності;
  • сутність і специфіку авторського права;
  • особливості формування та реалізації суміжних прав;
  • сутність і механізм комерціалізації інтелектуальної власності;
  • оформлювати договори на придбання, створення, передачу прав та продаж об’єктів інтелектуальної власності;
  • розробляти та оформляти заявкові документи на об’єкти інтелектуальної власності на предмет видачі охоронних документів;
  • виявляти можливості підприємства щодо створення об’єктів інтелектуальної власності;
  • проводити постійний моніторинг стану використання об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві;
  • описувати сутність та патентну новизну об’єктів інтелектуальної власності;
  • визначати соціально-економічну ефективність від впровадження об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві;
  • розраховувати вартість об’єктів інтелектуальної власності;
  • здійснювати контроль щодо охорони прав на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав;
  • міжнародні аспекти розвитку інтелектуальної власності;
  • забезпечити об’єктивну оцінку власного освітньо-професійного, інтелектуального потенціалу.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» – оволодіння знаннями та практичними навичками в сфері охорони та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

  Основними завданнями даної навчальної дисципліни є засвоєння узагальнених у теорії та практиці управління інтелектуальною власністю знань і закріплення їх на практичних заняттях, формування навичок у прийнятті рішень стосовно вирішення проблем розвитку інтелектуальної власності в контексті інноваційного поступу вітчизняної економіки.

  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей щодо формування прав на об’єкти інтелектуальної власності, та використання об’єктів у діяльності підприємств сфери послуг
  Трудомісткість
  5 кредитів, 64 аудиторних години, 1 залік, 4 форми поточного контролю.