• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР HR-менеджмент

  HRменеджмент

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з економіки праці та соціально-трудових відносин, управління персоналом, мотивування персоналу, управління трудовим потенціалом, ринку праці, менеджменту.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна HR Management буде корисна майбутнім економістам та менеджерам, особливо тим, хто планує управляти людьми, творити власну кар’єру, займати керівні посади.

  Для того, щоб залишатися конкурентоздатним в сучасних трансформаційних умовах, підприємствам та організаціям слід вирішити одну із найбільш приорітетний та стратегічно орієнтованих проблем, а саме – слабкий HR менеджмент. Основними передумовами для змін виступають старіння та недостатнє оновлення трудового потенціалу, зменшення рівня найму і набору персоналу та завищення вимог до кандидатів на вакантні посади. Для мінімізації негативних впливів зовнішнього економічного середовища та більш ефективного функціонування підприємства слід приділяти значну увагу всім аспектами HR менеджменту, які і представлені в основі даної дисципліни.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • розуміти основні поняття з менеджменту та управління персоналом;
  • аналізувати та планувати роботу;
  • вміти впроваджувати в подальшу роботу сучасні тенденції найму та набору працівників;
  • проводити бізнес-тренінги та використовувати основи гейміфікації в управлінні людьми;
  • встановлювати приорітетні особистісні та стратегічні цілі підприємства за рахунок використання методики Performance Management;
  • аналізувати відносини в колективі, їх подальший розвиток, угрупування та соціально-психологічний клімат;
  • планувати власну кар’єру;
  • впроваджувати та використовувати компенсаційні, стимулюючі та заохочувальні системи оплати праці.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою даної дисципліни є формування професійних компетентностей з управління людськими ресурсами на мікро-, мезо- та макрорівнях. 

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: оволодіння сучасними техніками управління людьми, отримання цілісного уявлення про HR менеджмент, оволодіння навичками рекрутингу, бізнес-тренінгу, кар’єрного планування.

  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності розуміти основні поняття HR менеджменту, використовувати елементи гейміфікації в процесі управління малими, середніми та великими групами, впроваджувати елементи методики Performance Management для побудови ціннісно-орієнтованого колективу, а також вдосконалювати процеси найму, відбору, просування та стимулювання персоналу.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 64 аудиторні години, залік