• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Етика, нейропсихологія та навички ділового спілкування

  Етика, нейропсихологія та навички ділового спілкування\

  Ethics, neuropsychology and Skills of Business Communications

  Пререквізити\ Prerequisites
  Базові знання з економічної теорії, психології, філософії\

  Basic knowledge of economics, psychology, philosophy

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги) \ A brief summary of the academic discipline
  Вміння досягати успіху в умовах міжнародної інтеграції та глобалізації процесів інформаційної та електронної економіки залежить від знань та навичок ділового спілкування заснованих на психології та нормах поведінки.

  Наукові відкриття в сфері нейропсихології дозволяють зробити висновок, що поведінка людини та її реакції в процесі спілкування є закономірними та такими, що можуть бути передбаченими. Тому знання в сфері нейропсихології та етики ділового спілкування є важливими та необхідними для отримання позитивного результату в процесі будь-якого спілкування.

  The ability to succeed in the context of international integration and globalization of information and e-economy processes depends on the knowledge and skills of business communication based on psychology and behavior.

  Scientific discoveries in the field of neuropsychology make it possible to conclude that human behavior and its reactions in the course of communication are regular and predictable. Therefore, knowledge in the field of neuropsychology and the ethics of business communication is important and necessary to obtain a positive result in the process of any communication.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту / After successful studying  the academic discipline a student will obtain skills of:

  • Розуміти нейро-психологічні причини поведінки людини в процесі спілкування \Understanding the neuro-psychological causes of human behavior during communication
  • Розпізнавати  емоцій  партнерів в процесі спілкування \Recognizing the emotions of partners in the communication process
  • Розвинути  емоційний інтелект та  емпатію як здатність розуміти емоції іншої людини \ Developing emotional intelligence and empathy as the ability to understand another person’s emotions
  • Управляти  власними емоціями \Managing the emotions
  • Використовувати  юмор для ефективного спілкування /How to use humor to communicate effectively
  • Розвивати самомотивацію та управління власними потребами /Developing self-motivation and managing one’s own needs
  • Проводити   самопрезентації, знайомства з новими партнерами та побудувати  мотиваційний  виступ, що спонукає до дії \Conducting a selfpresentation, meeting new partners,  creating a motivational, action-targeted performance
  • Розуміти як використовувати нетворкинг\ Understanding how to use networking
  • Організовувати  та проводити ділові зустрічі \Organizing and conducting business meetings
  • Шукати  роботу за спеціальністю Searching a job according to a specialty
  • Підготувати документи, які необхідні для працевлаштування, розробити   власне  резюме \Preparation of documents necessary for employment, development of own CV
  • Підготувати  та пройти успішно  співбесіди при працевлаштуванні \Preparation and interviewing for employment;
  • Написати  діловий лист  різного змістовного характеру, спілкуватися  у письмовому форматі \Writing business letters of various meaningful nature, communication in writing
  • Розробити  власний  план організації результативного ділового дня \ Development  your own plan for organizing a productive business day
  • Вирішувати  міжособистісні конфлікти \Solving interpersonal conflicts
  • Подолати стреси в процесі спілкування \Overcoming stress in the communication process
  Мета та основні задачі дисципліни \The goal and the main tasks of the academic discipline
  Мета – оволодіти знаннями та практичними навичками в сфері ділової комунікації між партнерами  та ведення  ділових переговорів з ними для укладання  взаємовигідних угод.

  Завдання ‑  засвоєння узагальнених  теорій та практиці етики, нейропсихології та ділового спілкування і закріплення їх на практичних заняттях;

  формування навичок у прийнятті рішень стосовно етичного міжособистісного спілкування з врахування нейропсихологічних особливостей учасників процесу комунікації.

  The purpose is to acquire knowledge and practical skills in the field of business communication between partners and to conduct business negotiations with them for the conclusion of mutually beneficial agreements.

  Tasks are mastering the general theories and practices of ethics, neuropsychology and business communication and their consolidation in practical classes;

  formation of decision-making skills regarding ethical interpersonal communication taking into account neuropsychological characteristics of participants of the communication process

  Компетентність, що забезпечує \The competence provided
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей щодо ефективного спілкування в сфері бізнес комунікацій

  The study of the discipline provides the formation of the ability of professionals to communicate effectively in the field of business communications

  Трудомісткість \Intensiveness (hours)
  5 кредитів, 64 аудиторних години, 1 залік, 2 форми поточного контролю.

  5 credits, 64 class hours, 1 final test, 2 forms of current control