• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Етика бізнесу

  Етика бізнесу

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з філософії, українська мова (за професійним спрямуванням).
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Етика бізнесу» буде корисна майбутнім маркетологам, менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та створювати власний бізнес.

  Найскладніші етичні проблеми в діловій культурі будь-якого народу виникають з усвідомленням моралі як сфери самостійного вибору. У процесі розвитку підприємництва утворюються етичні аспекти ділових відносин. Етика бізнесу є наукою про “належнє”, вона регламентує те, як повинна поступати людина, формуючи моральні норми і принципи у ділових стосунках.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • розрізняти поняття формального та неформального спілкування та  каналів розпізнавання людей;
  • володіти основними методами  мовної культури ділової розмови;
  • здійснювати вибір мето¬дичного інструментарію для підготовки виступу та його проведення;
  • здійснювати вибір коректних  невербальні засобів  спілкування;
  • вміти визначати важливість тих чи інших складових іміджу.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання даної навчальної дисципліни є засвоєння у слухачів мовної культури та мовного етикету, техніки ділового спілкування, невербальних засобів спілкування та іміджу ділової людини.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • придбання знань про психологічні та етичних особистісних якостях учасників ділового спілкування;
  • придбання знань про моральні вимоги до взаємин ділових людей (бізнесменів, підприємців, керівників і керованих);
  • придбання знань про сучасні технологічні вимоги до основних форм ділового спілкування – бесід і переговорів, службових нарад, ділове листування;
  • придбання знань про моральних принципи, норми і правила етикету.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців уміння і практичних навичків ефективного формування успішного бізнесу з урахуванням досвіду європейських компаній
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю.