• ВІЛЬНИЙ МАЙНОР Електронний маркетинг

  Електронний маркетинг

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з економічної теорії, інформатики, вміння користуватися мережею Internet
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Електронний маркетинг» буде корисна майбутнім маркетологам, менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

  Дана навчальна дисципліна розглядає закономірності розвитку теоретичних концепцій маркетингу, системи маркетингу підприємства, процесів оперативного та стратегічного управління маркетингом підприємств різних форм власності.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • визначати особливості електронного маркетингу в сучасних умовах;
  • визначати ефективні технології та інструменти електронного маркетингу в сучасних умовах;
  • формулювати пошукові запити у мережі Інтернет;
  • здійснювати оцінку ефективності рекламних компаній в мережі Інтернет;
  • здійснювати покупку товарів та їх оплату в мережі Інтернет;
  • організовувати торги на віртуальній біржі
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та функціонування системи електронного маркетингу на підприємстві, практичних навичок використання елементів електронної комерції в підвищенні ефективності управління підприємством у ринкових умовах.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • ознайомлення студентів з теоретичними та методологічними основами електронної комерції;
  • використання системного підходу щодо організації системи електронного маркетингу підприємства;
  • засвоєння основ організації та проведення маркетингових досліджень у мережі Інтернет, аналізу впливу макро- та мікросередовища маркетингу;
  • придбання теоретичних знань i практичних навичок щодо проведення сегментування ринку електронної комерції, вибору цільових сегментів та позиціонування продукції;
  • розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик та політики розподілу книжкової продукції;
  • визначення основних функцій управління маркетингом підприємства, методики та техніки стратегічного планування, організації маркетингу та контролю маркетингових програм
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності використання мережі Інтернет для просування підприємства у ринкове середовище
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 4 форми поточного контролю.