• СОЦ-ПСИХОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА Соціальні проблеми суспільства

  Соціальні проблеми суспільства

  Викладачі: к.е.н., доц. Лугова В. М., к.е.н., доц. Голубєв С. М.

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з історії, суспільствознавства, економіки

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Соціальні проблеми суспільства» буде корисна студентам всіх освітніх програм.

  Здатність аналізувати суспільні процеси та розуміти свою роль у їх здійсненні є важливою складовою компетентного фахівця та гармонічно розвиненої людини. Розуміння проблем суспільства, тенденцій його розвитку, причин та наслідків соціально-економічних явищ дозволяє людині використовувати свої можливості, свідомо управляти власною життєдіяльністю, долати зовнішні обставини для досягнення власного успіху у різних сферах суспільного життя.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • визначати сучасні соціальні проблеми, їх причини та наслідки;
  • сформувати навички аналізу суспільних явищ та прогнозування тенденцій їх розвитку
  • розвивати навички соціологічного мислення як інструменту розуміння соціальних проблем
  • навчитися враховувати сучасне соціальне середовище при прийнятті рішень у професійній або особистісній сфері;
  • опанувати методи та інструменти дослідження суспільних явищ.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів  здатності до соціологічного мислення, готовності брати на себе відповідальність як за власне життя так і за соціальні групи та за суспільство в цілому.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • опанування теоретичного підґрунтя аналізу суспільних явищ;
  • засвоєння основних методів та інструментів дослідження суспільних явищ;
  • формування здатності до проблемного пошуку та формулювання соціальних проблем;
  • формування здатності до встановлення причинно-наслідкових зв’язків між соціальними явищами;
  • дослідити глобальні соціальні проблеми та світові тенденції розвитку суспільства;
  • генерування ідей щодо вирішення соціальних проблем та обґрунтування своєї соціальної позиції.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до аналізу соціальних проблем суспільства, визначення їх причин та врахування впливу на власну професійну діяльність і життєдіяльність.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.