• СОЦ-ПСИХОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА Психологія

  Психологія

  Викладачі: к.е.н., доц. Лугова В. М., к.е.н., викл. Голубєв С. М., к.е.н., викл. Білоконенко Г. В.

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з біології, економічної теорії, інформатики

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Психологія» буде корисна студентам всіх освітніх програм.

  Психологія дозволяє студентам знайти відповіді на  важливі питання стосовно своєї особистості, психологічних властивостей, допомагає зрозуміти закони мислення, формування інтелекту, пізнати суть і сенс життя та його цінність. Вивчення основ психології сприятиме підвищенню ефективності власної професійної діяльності, допоможе найповніше використовувати особистісний потенціал людини, налагоджувати стосунки між членами колективу.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості у повсякденному житті і в професійній сфері;
  • давати психологічну характеристику особистості;
  • пояснювати власні психічні стани;
  • володіти найпростішими засобами психічної саморегуляції;
  • налагоджувати міжособистісні стосунки в колективі і повсякденному житті;
  • формулювати і вирішувати практичні психологічні проблеми у повсякденному житті і в колективі.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є формування психологічної компетентності у майбутнього фахівця, що визначатиме його професійну спроможність та сприятиме формуванню професіоналізму продовж життя.

  Для досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання:

  • забезпечення наукового розуміння студентами основ психологічних явищ, їх прояву і впливу на життя і діяльність людей;
  • формування установок на самовдосконалення та самореалізацію;
  • формування психологічного мислення, культури спілкування і поведінки;
  • здійснення психологічної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до аналізу психічних, соціально-психологічних та психофізіологічних проявів особистості, що дозволяє налагоджувати ефективну взаємодію у повсякденному житті і в професійній сфері.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.