• МАГ-МАЙНОР Вартість бізнесу оцінка та максимізація

  РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

  Пререквізити:

  Базові знання з дисциплін економічна теорія, інформатика.

  Коротка анотація дисципліни:

  Навчальна дисципліна «Реєстрація бізнесу та складання фінансової звітності» буде корисна майбутнім спеціалістам економічних спеціальностей, які планують працювати в реальному секторі економіки.

  Опанування знаннями, щодо можливості оцінювання вартості бізнесу дозволять здійснювати застосування на практиці підходів до оцінювання вартості бізнесу та розробляти заходи із її мінімізації.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  здійснювати оцінювання ринкової вартості бізнесу та розробляти заходи щодо її максимізації.

  Мета та основні задачі дисципліни

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування компетентностей з управління вартістю підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • засвоєння основних принципів обґрунтованого вибору оптимального методичного підходу до оцінювання ринкової вартості підприємства;
  • оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та оцінювання чинників, що впливають на ринкову вартість підприємства;
  • оволодіння навичками розробки комплексу заходів із управління вартістю підприємства з використанням сучасних фінансових інструментів, зокрема, враховуючи позиціонування підприємства на фондовому ринку.

  Компетентністьщо забезпечує:

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  Знати: концептуальні основи оцінки вартості підприємства за національними та міжнародними стандартами; особливості нормативно-правового регулювання оціночної діяльності  в  Україні;  принципи, методичні підходи  та  методи  оцінки  вартості підприємства;  методичні прийоми планування, організації та контролю процесу управління вартістю підприємства.

  Уміти: формувати інформаційну базу для проведення оцінки ринкової вартості підприємства; враховувати чинники зовнішнього та внутрішнього середовища при розробці системи заходів для управління вартістю підприємства;  застосовувати методичні підходи до визначення вартості підприємства, зокрема: дохідний, порівняльний та майновий; розробляти конкретні рекомендації щодо підвищення ринкової вартості підприємства.

  Володіти: методами та підходами до визначення вартості  окремих елементів майнового комплексу підприємства та цілого бізнесу;  методичними  підходами  до  визначення  та  врахування  ризиків при  управління вартістю бізнесу; світовим досвідом управління матеріальними та нематеріальними активами з метою максимізації ринкової вартості підприємства.