• МАГ-МАЙНОР Управління проектно-орієнтованими організаціями

  «Управління проектно-орієнтованими організаціями»

  Розвиток менеджменту як науки та мистецтва управління за останнє сторіччя характеризується високим рівнем динамізму та призвів до виникнення принципово нових форм управління організаціями, серед яких однією з найактуальніших є проектна. Виникнувши як окрема форма організації управління, проектний менеджмент поступово привів до виникнення організацій, які безпосередньо зорієнтовані на реалізацію проектів у відповідних сферах діяльності. Одним із найпопулярніших прикладів таких сфер є розробка програмного забезпечення. Відповідно для успішного функціонування та подальшого розвитку таким підприємствам необхідно мати та реалізовувати власну концепцію управління, яка і знаходиться в основі дисципліни – «Управління проектно-орієнтованими організаціями». Навчальна дисципліна «Управління проектно-орієнтованими організаціями» складається з таких змістових модулів: науково-теоретичні засади управління проектно-орієнтованими організаціями, , управління процесами планування проектної діяльності, прикладні аспекти управління проектно-орієнтованими організаціями.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектно-орієнтованими організаціями» є формування знань і навичок щодо особливостей управлінської діяльності в проектно-орієнтованих організаціях.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління проектно-орієнтованими організаціями» є засвоєння основних принципів ініціації проекту, його структуризації, економічного обґрунтування доцільності реалізації, оволодіння навичками планування та виконання проектних дій у сферах інтеграції проектів, управління змістом, термінам, вартістю, якістю, людськими ресурсами, комунікаціями, ризиками і закупівлями.

  Компетентності, що забезпечує вивчення дисципліни:

  У результаті вивчення дисципліни «Управління проектно-орієнтованими організаціями» у студентів формуються наступні компетентності:

  • здатність визначати інструменти планування змісту, часу, вартості, якості, ризику, закупівель проекту.
  • здатність визначати параметри і проблематику проекту, структуру та функції зацікавлених осіб проекту, очікувані результати проектної діяльності;
  • здатність формувати, вибирати та оцінювати проектні альтернативи;
  • здатність розробляти й обґрунтувати концепцію проекту, план управління змістом проекту,
  • вміння формувати ієрархічну структуру робіт, складати перелік робіт і встановлювати технологічні зв’язки між ними;
  • здатність розраховувати тривалість виконання робіт, на основі мережевого графіку складати календарний графік проекту;
  • вміння будувати діаграму причинно-наслідкових зв’язків, розробляти план управління ризиками та визначати джерела потенційних ризиків;
  • здатність планувати реалізацію проекту, підбирати для цього ефективну «команду» управління проектом.

  Базові знання, які необхідні для успішного опанування компетентностями:

  Знання основ мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, економічного аналізу, статистики, економетрики, оптимізаційних методів та моделей.