• МАГ-МАЙНОР Управління діловою кар’єрою

  Управління діловою кар’єрою

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):
  Базові знання з дисциплін “Економіка праці”; “Менеджмент персоналу”
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна “Управління діловою кар’єрою” буде корисна майбутнім керівникам, менеджерам з персоналу, а також економістам, фінансистам, програмістам, педагогам, бухгалтерам  та фахівцям будь-якої сфери, що мають потребу в підвищенні ефективності управління власною діловою кар’єрою та кар’єрою підлеглих.

  В умовах загострення конкуренції на ринку праці для будь-якого фахівця актуальною є активізація власних зусиль з побудови кар’єри, що не можлива без оволодіння  навичками складання кар’єрограм, професіограм, планів кар’єрного зростання, резюме, портфоліо кар’єрного просування, застосування кар’єрного самоменеджменту  та вибору способів подолання кар’єрних криз. Підприємствам ефективне управління діловою кар’єрою  дозволяє підвищити лояльність персоналу, скоротити тривалість періоду адаптації персоналу, досягти  сумісності персоналу з корпоративною культурою та задоволеності персоналу роботою на підприємстві.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • аналізувати та обирати способи пошуку роботи;
  • володіти технікою ведення переговорів при прийомі на роботу;
  • складати плани та програми  адаптації на новій посаді;
  • організувати ефективне використання власного робочого часу;
  • визначати шляхи подолання кар’єрних криз;
  • діагностувати кар’єрну компетентність;
  • готувати і проводити ділові бесіди;
  • формувати та підтримувати власний діловий імідж;
  • обирати оптимальні підходи до управління діловою кар’єрою;
  • виконувати функції з управління діловою кар’єрою;
  • застосовувати кар’єрний самоменеджмент
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо  управління  як власною діловою кар’єрою, так і кар’єрою іншого персоналу підприємства.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • розглянути сутність, види та моделі ділової кар’єри, її гендерні особливості;
  • опанувати питання мотивації та планування  ділової кар’єри;
  • розглянути питання ефективного працевлаштування та адаптації на новому робочому місці;
  • оволодіти технологією кар’єрного менеджменту;
  • вивчити методику оцінки ефективності ділової кар’єри
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей до  розвитку власної кар’єри та виконання функцій з управління діловою кар’єрою  інших працівників підприємства
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік