• МАГ-МАЙНОР Соціальна відповідальність

  «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Знання основ економіки підприємства, менеджменту, економічної теорії, економіки праці та соціально-трудових відносин.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна спрямована на формування у економіста комплексного сприйняття соціально-економічних та етичних проблем професійної діяльності та діяльності підприємства, а також оволодіння методами оцінки й прогнозування впливу соціально відповідальної поведінки як на рівні підприємства, так і в масштабі галузі й державного господарювання. Вивчення дисципліни створює можливості для більш повного розкриття і використання людського потенціалу, підвищує якість прийняття стратегічних рішень щодо персоналу підприємства та взаємодії із зовнішнім середовищем.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • забезпечувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності;
  • формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
  • здійснювати моніторинг та оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;
  • розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Мета: формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності та відповідних професійних компетентностей.

  Завдання: вивчення  теоретичних  положень і практики  взаємодії  держави,  бізнесу,  суспільства  та  людини  у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства.

  Компетентність, що забезпечує вивчення дисципліни:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності приймати соціально відповідальні управлінські рішення та будувати управління організацією на засадах особистої соціальної відповідальності.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.